Kontrola

Dne 18. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, na základě něhož byly jednak rozšířeny pravomoci ERÚ v oblasti dozoru nad fungováním trhu a při ochraně práv spotřebitelů a jednak byly na ERÚ přeneseny kontrolní pravomoci podle tohoto zákona ze Státní energetické inspekce.

ERÚ vykonává dozor nad dodržováním:

 • zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství,

 • zákona č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele) v elektroenergetice a plynárenství,

 • zákona č. 526/1990 Sb. (o cenách) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,

 • zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

ERÚ provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh ministerstva.

Při výkonu kontroly se ERÚ řídí zákonem č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád), pokud energetický zákon nestanoví jinak.

Zaměstnanci ERÚ vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance ERÚ, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly.

Seznam článků rubriky

 • Statistika kontrol za rok 2020

  26. 5. 2021

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2020 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2019

  4. 3. 2020

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2019 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2018

  4. 3. 2020

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2018 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2017

  9. 11. 2018

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2017 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2016

  27. 2. 2017

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2016 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2015

  24. 10. 2016

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2015 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2014

  13. 4. 2015

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2014 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

 • Statistika kontrol za rok 2013

  27. 2. 2014

  Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2013 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.