Licence

18.08.2022
Aktualizováno: 31.08.2022

V oblasti licencí ERÚ plní zejména úkoly spojené s působností vymezenou podle energetického zákona [§ 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h)]:

  Zánik licence

  Licence zaniká ze zákona (tzn. i zpětně) v níže uvedených případech:

  • u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí, pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované činnosti podle energetického zákona (§ 10 odstavců 8 až 10),
  • zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle energetického zákona (§ 10 odstavce 11),
  • uplynutím doby, na kterou byla licence udělena.

  Upozorňujeme, že přeměnou právnické osoby se rozumí také změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Účinností přeměny pak dochází k zániku licence.

  Informace o licencích v energetice z hlediska řešení životních situací naleznete na stránkách www.portal.gov.cz.