V oblasti licencí ERÚ plní zejména úkoly spojené s působností vymezenou podle energetického zákona (§ 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h):

Správní poplatky

Udělení licence

 • 1.000,- Kč
  • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně;
  • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně;
 • 10.000,- Kč
  • na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu;
  • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW;
  • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW;
 • 100.000,- Kč - na obchod s elektřinou a obchod s plynem;

změna licence

 • 1.000,- Kč - jakákoli změna licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech;

zrušení licence

 • 500,- Kč - pro všechny skupiny bez omezení včetně zrušení uznání oprávnění podnikat;

uznání odborné kvalifikace

 • 2.000,- Kč - POZOR: poplatek je hrazen za přijetí žádosti - nelze jej tedy vrátit;

duplikáty licencí, stejnopisy licencí, pořizování kopií

 • 500,- Kč - vydání duplikátu licence (v případě její ztráty, zničení či odcizení);
 • 50,- Kč/každá započatá strana - za vydání stejnopisu licence;
 • 15,- Kč/1. strana a 5,- Kč/každá další strana - za kopii pořizovanou na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače;
 • 40,- Kč - kopie technického nosiče dat (CD).

Způsob platby správních poplatků

 • do 5.000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu dle dokumentu níže.

Formuláře a vzory dokumentů

Formuláře lze vyplnit ručně i elektronicky. Při elektronickém vyplňování formulářů se prosím mezi jednotlivými kolonkami pohybujte pomocí tabelátorů (Tab/Shift + Tab) nebo kurzoru myši, nepoužívejte Enter.

PLATBA SPRÁVNÍHO POPLATKu

PŘIDĚLENÍ A EVIDENCE IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA ŽADATELŮM O LICENCI - FYZICKÝM OSOBÁM

LICENČNÍ FORMULÁŘE

 

 

 

Typ: pdf
Velikost: 242.58 KB

Upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti ERÚ uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci.

Typ: pdf
Velikost: 262.06 KB

Vzory pro vyjádření souhlasu spoluvlastníků některé z částí výrobny elektřiny (jedná se např. o spoluvlastníky stavební části malé vodní elektrárny, v případě technologie je to zpravidla tehdy, pokud i technologická část výrobny je součástí společného jmění (SJ) (bývalé "společné jmění manželů") podle občanského zákoníku  (ust. § 708 a n.), tzn. je nabývána za trvání manželství a manželé nemají oddělený majetek).

Pokud žadatel o licenci není spoluvlastníkem žádné z částí výrobny elektřiny, jejíž některá část, zpravidla nemovitost, náleží jinému vlastníkovi, je třeba uzavřít dohodu umožňující užívání této části. Vzor dohody lze rozšířit o další ujednání nebo uzavřít dohodu (smlouvu) jinou, např. nájemní. V takovém případě doložte k žádosti o licenci tuto jinou smlouvu a ze vzoru použijte jen odstavec o souhlasu vlastníka.

Informace o licencích v energetice z hlediska řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/podnikani/situace/260/266/.