Organizační struktura

Grafické vyobrazení organizační struktury ERÚ (PDF) - aktualizováno 11. 2. 2019

Pracovní životopisy vedoucích pracovníků ERÚ (PDF) - aktualizováno 31. 10. 2019

Kontakt na vedoucí pracovníky ERÚ (PDF) - aktualizováno 31. 10. 2019

Úsek Rady ERÚ

 • Oddělení interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bezpečnostní ředitel
 • Odborný rada pro GDPR
 • Oddělení personální a mzdové
 • Oddělení komunikace
 • Tajemník Rady ERÚ
 • Tiskový mluvčí
 • Asistentky členů Rady ERÚ

a 6 sekcí:

Sekce regulace

 • zejména připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu, dále připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s energií a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s energií, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb. V rámci činnosti  se  dále mimo jiné rozhodují spory mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se řády provozovatele soustav a obchodní podmínky operátora trhu.

Sekce analytická a mezinárodní spolupráce

 • sleduje a vyhodnocuje everopskou energetickou politiku a legislativu, zajišťuje spolupráci mj. s regulačními orgány ostatních členských zemí EU.

Sekce legislativně správní

 • zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou sekce je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Sekce kontroly

 • provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu ERÚ rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Sekce dohledu

 • zajišťuje činnosti související s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.
   

Sekce provozní

 • odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.
   

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 321.