Organizační struktura

Organizační struktura, kontakty a informace o vedoucích pracovnících (PDF, 228 kB)


Úsek Rady ERÚ, 3 sekce a 1 odbor:

Úsek Rady ERÚ

  • Bezpečnostní ředitel/Pověřenec GDPR
  • Oddělení interního auditu zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Oddělení kanceláře Rady

 

Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

zabezpečuje 

  • zejména regulatorní rámec, dohled nad trhy a podporu hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráci a podílí se na tvorbě legislativy. V rámci činnosti připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu, připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s energií a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s energií, dále stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb. V oblastech své působnosti komunikuje a spolupracuje se  zahraničními regulačními orgány.

Sekce správních řízení

zajišťuje

  • činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou sekce je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele. V rámci činnosti připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů a zabezpečuje úkony v oblasti licencí. Zabezpečuje dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („nařízení REMIT") na národní úrovni.

Sekce kontroly

provádí

  • dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu ERÚ rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

 Odbor správy úřadu

  • zabezpečuje, koordinuje a organizuje materiálně technický chod ERÚ, zpracovává návrhy rozpočtů na příslušný rok, zajišťuje účetnictví, finanční statistiku a rozbory, spolupracuje při vedení účetnictví Energetického regulačního fondu ve smyslu § 14 energetického zákona. V  oblasti veřejných zakázek odpovídá za komplexní koordinaci postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Dále ve své činnosti zpracovává návrhy koncepce personálního rozvoje, navrhuje systemizaci ERÚ, vede seznam systemizovaných míst a zajišťuje další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
     

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 289.