Organizační struktura

01.04.2022
Aktualizováno: 19.12.2022

Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Zabezpečuje regulatorní rámec, dohled nad trhy, podporu hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráci a podílí se na tvorbě legislativy. V rámci činnosti připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu, připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s energií, provádí monitoring a analýzu fungování trhu s energií. Dále stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb a v oblastech své působnosti komunikuje a spolupracuje se zahraničními regulačními orgány.

Odbor analytický a datové podpory

Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství

Odbor POZE

Odbor technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Oddělení mezinárodní spolupráce

Oddělení regulace teplárenství

Sekce správních řízení

Zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru a vykonává kontroly a dozor nad ochranou spotřebitele. V rámci činnosti připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů a zabezpečuje úkony v oblasti licencí a registru zprostředkovatelů.

Odbor II. instance

Odbor legislativně právní

Odbor sankčních řízení

Odbor ochrany spotřebitele

Oddělení ochrany spotřebitele

Oddělení sporných a schvalovacích řízení

Oddělení správy licencí

Sekce kontroly

Provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona o kontrole, pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. ERÚ provádí kontroly na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu nebo z vlastního podnětu, kdy před zahájením kontroly hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly. Zabezpečuje dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení REMIT na národní úrovni.

Odbor kontroly a elektroenergetiky a plynárenství

Odbor kontroly teplárenství

Oddělení REMIT

Oddělení kontroly, správy odvodů a kompenzací

Odbor správy úřadu

Zabezpečuje, koordinuje a organizuje materiálně technický chod úřadu, zpracovává návrhy rozpočtů na příslušný rok, zajišťuje účetnictví, finanční statistiku a rozbory, spolupracuje při vedení účetnictví Energetického regulačního fondu ve smyslu energetického zákona (§ 14). V oblasti veřejných zakázek odpovídá za komplexní koordinaci postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Dále zpracovává návrhy koncepce personálního rozvoje, navrhuje systemizaci ERÚ, vede seznam systemizovaných míst a zajišťuje další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.