O úřadu

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad řídí  Rada Energetického regulačního úřadu (Rada ERÚ). Úřad sídlí v Jihlavě a má dislokovaná pracoviště v Ostravě a v Praze (kontakty).

Působnost ERÚ:

  • regulace cen,
  • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
  • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích,
  • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
  • podpora kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • podpora biometanu,
  • podpora decentrální výroby elektřiny,
  • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií,
  • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci,
  • ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.


ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.

Do pravomoci a působnosti ERÚ nespadají např. tyto oblasti