Vzory odstoupení / výpovědi

Při ukončování smlouvy je nutné přihlédnout k obsahu ujednání smluvních stran. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, je třeba ukončit smlouvu k datu výročí smlouvy, jinak se zákazník vystavuje riziku vystavení smluvní sankce. Občanský zákoník a energetický zákon umožňují spotřebiteli ukončení smluvního vztah bez sankce rovněž v některých dalších případech předpokládaných zákonem.

  • Odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku - odstoupení může podat zákazník v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Odstoupení lze podat ve lhůtě 14 - ti dnů od data podpisu smlouvy. Účinky nastávají okamžikem, kdy je toto jednostranné právní jednání doručeno dodavateli elektřiny (plynu).
  • Výpověď smlouvy podle §11b odst. 1 energetického zákona - výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu při změně dodavatele mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.
  • Výpověď podle § 11c energetického zákona – výpověď smlouvy, ve které je sjednána automatická prolongace, může spotřebitel podat kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.
  • Výpověď podle § 11o energetického zákona – spotřebitel může vypovědět smlouvu uzavřenou s dodavatelem přes zprostředkovatele od okamžiku podpisu smlouvy s dodavatelem až do 15. dne po zahájen dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.