Jak na vyúčtování a reklamace?

Video

Vyúčtování, zálohy a ceny

Standardní lhůta pro zaslání vyúčtování dodavatelem je 15 dnů od zjištění spotřeby (podklady dává distributor). Vyúčtování za elektřinu nebo plyn (energie) vám přijde podle zvolené možnosti ve smlouvě – vytištěné na papíře do poštovní schránky, nebo elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele. I náležitosti vyúčtování a vše kolem něj se řídí zákonem a smlouvou mezi vámi a vaším dodavatelem. I když máte jednoho dodavatele na veškeré energie, pro plyn a elektřinu máte každou smlouvu zvlášť, a dostáváte tedy zvlášť i vyúčtování. Termíny obdržení vyúčtování tak nemusí být shodné, i když jsou odběrná místa elektřiny nebo plynu na stejné adrese.

Každé vyúčtování vypadá trochu jinak, ale všechna obsahují stejné náležitosti zejména:

 • výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané energie a související služby,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.

Na vyúčtování dále najdete:

 • vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne,
 • celkové množství energie dodané do odběrného místa za zúčtovací období včetně uvedení způsobu zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),
 • celkovou výši uhrazených záloh za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě,
 • specifikaci odběrného místa adresou a EAN (elektřina) nebo EIC (plyn) kódem,
 • rozpis plateb a cen za dodávku energie.

S účinností od 1. 1. 2022 najdete nově v části C vašeho vyúčtování datum ukončení smlouvy, které je pro Vás důležité v případě, že chcete dodavatele změnit bez sankce za předčasné ukončení smlouvy.

Vyúčtování

Zálohy

Zálohy jsou částka, kterou musíte pravidelně dodavateli platit a jejich výše a způsob platby jsou na počátku sjednány ve smlouvě, následně mohou být stanoveny dodavatelem vždy maximálně do výši důvodně předpokládané spotřeby v odběrném místě (na základě vaší reálné minulé nebo budoucí spotřeby podle charakteru odběru).

Spotřeba je typicky uvedená v kWh či MWh, u plynu jsou uvedeny i měrné jednotky, které najdete přímo na plynoměru (m3 = metry krychlové).

Celková cena za spotřebu a služby

Částka za energii vychází z cen v ceníku – u spotřeby jde o množství spotřebované energie násobené jednotkovou cenou za kWh nebo MWh, a případně stálým platem, je-li sjednán. Stálý plat je pevná částka za měsíc nebo den násobená počtem měsíců či dní.

Celková cena za dodávku energie sestává z:

 • obchodní ceny (cena komodity = spotřeba x jednotková cena + stálý plat) = neregulovaná část ceny,
 • ceny za související službu = regulovaná část ceny (daná cenovým rozhodnutím ERÚ).

Když od celkové ceny za dodávku energií odečtete zaplacené zálohy:

 • kladný výsledek znamená, že zaplacené zálohy byly vyšší než celková částka a vznikl přeplatek, který Vám dodavatel vrátí způsobem podle smlouvy,
 • pokud jsou zaplacené zálohy nižší, vznikne nedoplatek, který je třeba dodavateli uhradit.

Na řádné vyúčtování máte nárok zpravidla jednou za rok. Požádat ale můžete také o mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, součástí žádosti musí být samoodečet elektroměru či plynoměru.

Odpovědi na nejčastější otázky a nejasnosti ohledně vyúčtování.

Reklamace

ERÚ o reklamacích nerozhoduje.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele.

V reklamaci je třeba uvést vaše identifikační údaje, číslo smlouvy a uvést důvod a předmět reklamace. Písemná reklamace je významná z toho důvodu, že dodavatel má zákonnou lhůtu, ve které je povinen reklamaci vyřídit.

Lhůta činí:

 • 15 dní,
 • nebo 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb (např. výše spotřeby).

Reklamovat je možné zejména:

 • výši vyúčtovaných záloh,
 • účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.

Aktuality

ERÚ v dubnu pořádá dva webináře. Tématy budou ochrana spotřebitele a podpora pro teplárenství

Hned dva webináře v dubnu pořádá Energetický regulační úřad: 13. dubna k ochraně spotřebitele a 25. dubna na téma podpory v teplárenství.  K „online seminářům“ se může, bez předchozí registrace, zdarma připojit každý.

Na vyúčtování a zálohy míří každé třetí podání na ERÚ

Potíže se zálohami či vyúčtováním patří aktuálně mezi nejčastější podání, se kterými se lidé obracejí na Energetický regulační úřad (ERÚ). Od začátku roku dotazy a stížnosti na toto téma tvoří 30 procent z celkových 15 tisíc podání a v posledních měsících se jejich podíl zvyšuje. ERÚ na svých webových stránkách představil orientační kalkulátor výše záloh a návod, jak si spotřebitelé mohou své zálohy zkontrolovat.

Zdražení energií musí dodavatel (po)řádně oznámit, zpráva na webových stránkách nestačí

V souvislosti se zdražováním energií na burze se vyšší ceny promítají do ceníků dodavatelů. Většina z nich své produkty v posledních měsících přecenila dokonce opakovaně. Postup oznámení o zvýšení ceny, tedy to, jak musí dodavatel informovat spotřebitele, má ale pevná pravidla. Pokud je dodavatel poruší, nemá na úhradu zvýšené ceny nárok.

I v prosinci dodavatelé poslední instance umožňují platbu snížených záloh – podrobný přehled

Většina dodavatelů poslední instance (DPI) zaslala spotřebitelům rozpis záloh v plné výši, ale později na základě dohody s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) umožnila spotřebitelům zaplatit v listopadu 50 % a v prosinci 60 % předepsané částky.

Vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, spotřeba a reklamace

Během října několik dodavatelů elektřiny a plynu ukončilo svou činnost a jejich zákazníci přešli k dodavatelům poslední instance. Od původního dodavatele přijde zákazníkům vyúčtování, a jakmile opustí dodavatele poslední instance, zašle jim fakturu i on. Jaká jsou pravidla pro vyúčtování, stanovení spotřeby a případné reklamace?