S čím vám dokáže ERÚ pomoci?

  • Zodpoví vaše dotazy, zohlední vaše podněty a upozornění týkající se dodávky elektřiny nebo plynu či dotazy ohledně změny dodavatele.
  • Poradí vám, co dělat, když nesouhlasí hodnoty a částky na vyúčtování, je-li dodavatel v prodlení s vyúčtováním nebo neplní jinou povinnost ze smlouvy. (ERÚ nemůže o případných nesrovnalostech vyúčtování a reklamaci rozhodovat.)
  • V případně nejasností vám jako spotřebiteli tedy slabší smluvní straně připomene práva ve vztahu k dodavateli.
  • Vysvětlí vám, jak ukončit smlouvu s dodavatelem, zda může dodavatel zvýšit cenu dodávky v průběhu smluvního vztahu, zda a jak může dodavatel stanovit výši záloh atd.
  • Na webu nabízí vzory ukončení smlouvy a další postupy při jednání s dodavatelem.
  • Pokud se strany smlouvy nedohodnou, váš spor s dodavatelem lze řešit ve správním řízení, kde je nutné dodržet určité formální postupy, které vám ERÚ ozřejmí a také osvětlí možnosti mimosoudního řešení sporu s dodavatelem.

S čím vám ERÚ nemůže pomoci, kdy se obrátit na právníka?

  • Nemůže rozhodnout, zda byla porušena smlouva, ani nutit dodavatele uznat reklamaci.
  • Nemůže dodavateli zakázat vystavení sankce, ani nařídit vrácení již zaplacené sankce.

Měli byste se obrátit na právníka, pokud potřebujete odborné právní posouzení konkrétních smluvních podmínek, právní analýzu konkrétního smluvního vztahu nebo výkladové stanovisko, které mohou vydávat pouze soudy.

Kdo má v kompetenci energetické štítky budov a energetické auditory?

Kdo stanovuje daně?

Podání spotřebitele na ERÚ

Každé spotřebitelské podání, které ERÚ obdrží, vyřizuje způsobem upraveným zákonem. V praxi se může jednat o tato podání:

Formální podání podle správního řádu (§ 37) (žádost, stížnost, opravný prostředek, úkony ve správním řízení, návrhy na zahájení sporného řízení) – tato podání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, zejména z nich musí být patrno, čeho se podání týká a co je navrhováno.

  • Podání můžete učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Úkon, který je učiněn elektronicky, ale bez uznávaného elektronického podpisu, a který není v zákonné pětidenní lhůtě potvrzen nebo doplněn řádným způsobem, není podáním ve smyslu zákona a nepřihlíží se k němu. Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu.

Podnět podle správního řádu (§ 42) (podatel v podání poukazuje nedostatky jednání účastníků trhu a požaduje, aby se uvedené skutečnosti staly předmětem kontroly nebo uplatnění jiného postupu v kompetenci ERÚ vůči držiteli licence) ERÚ přijme, posoudí jej a prověří v něm uvedené skutečnosti. Pokud ERÚ dospěje k závěru, že je podnět důvodný, bude ERÚ postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly apod. Pokud o to jako podatel podnětu požádáte, sdělí vám ERÚ ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení.

Podnět je možno učinit i neformálně

Podání, které nespadá mezi shora uvedená a má charakter dotazu, upozornění, žádosti o pomoc či radu, řeší Oddělení ochrany spotřebitele ERÚ.

  • Tato podání lze učinit neformálním způsobem, nejedná se o podání ve smyslu správního řádu.

Máte-li dotazy, zde najdete veškeré odpovědi.