S čím vám dokáže ERÚ pomoci?

 • Zodpoví vaše dotazy, zohlední vaše podněty a upozornění týkající se dodávky elektřiny nebo plynu či dotazy ohledně změny dodavatele.
 • Poradí vám, co dělat, když nesouhlasí hodnoty a částky na vyúčtování, je-li dodavatel v prodlení s vyúčtováním nebo neplní jinou povinnost ze smlouvy. (ERÚ nemůže o případných nesrovnalostech vyúčtování a reklamaci rozhodovat.)
 • V případně nejasností vám jako spotřebiteli tedy slabší smluvní straně připomene práva ve vztahu k dodavateli.
 • Vysvětlí vám, jak ukončit smlouvu s dodavatelem, zda může dodavatel zvýšit cenu dodávky v průběhu smluvního vztahu, zda a jak může dodavatel stanovit výši záloh atd.
 • Na webu nabízí vzory ukončení smlouvy a další postupy při jednání s dodavatelem.
 • Pokud se strany smlouvy nedohodnou, váš spor s dodavatelem lze řešit ve správním řízení, kde je nutné dodržet určité formální postupy, které vám ERÚ ozřejmí a také osvětlí možnosti mimosoudního řešení sporu s dodavatelem.

S čím vám ERÚ nemůže pomoci, kdy se obrátit na právníka?

 • Nemůže rozhodnout, zda byla porušena smlouva, ani nutit dodavatele uznat reklamaci.
 • Nemůže dodavateli zakázat vystavení sankce, ani nařídit vrácení již zaplacené sankce.

Měli byste se obrátit na právníka, pokud potřebujete odborné právní posouzení konkrétních smluvních podmínek, právní analýzu konkrétního smluvního vztahu nebo výkladové stanovisko, které mohou vydávat pouze soudy.

Kdo má v kompetenci energetické štítky budov a energetické auditory?

Kdo stanovuje daně?

Podání spotřebitele na ERÚ

Každé spotřebitelské podání, které ERÚ obdrží, vyřizuje způsobem upraveným zákonem. V praxi se může jednat o tato podání:

Formální podání podle správního řádu (§ 37) (žádost, stížnost, opravný prostředek, úkony ve správním řízení, návrhy na zahájení sporného řízení) – tato podání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, zejména z nich musí být patrno, čeho se podání týká a co je navrhováno.

 • Podání můžete učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Úkon, který je učiněn elektronicky, ale bez uznávaného elektronického podpisu, a který není v zákonné pětidenní lhůtě potvrzen nebo doplněn řádným způsobem, není podáním ve smyslu zákona a nepřihlíží se k němu. Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu.

Podnět podle správního řádu (§ 42) (podatel v podání poukazuje nedostatky jednání účastníků trhu a požaduje, aby se uvedené skutečnosti staly předmětem kontroly nebo uplatnění jiného postupu v kompetenci ERÚ vůči držiteli licence) ERÚ přijme, posoudí jej a prověří v něm uvedené skutečnosti. Pokud ERÚ dospěje k závěru, že je podnět důvodný, bude ERÚ postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly apod. Pokud o to jako podatel podnětu požádáte, sdělí vám ERÚ ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení.

Podnět je možno učinit i neformálně

Podání, které nespadá mezi shora uvedená a má charakter dotazu, upozornění, žádosti o pomoc či radu, řeší Oddělení ochrany spotřebitele ERÚ.

 • Tato podání lze učinit neformálním způsobem, nejedná se o podání ve smyslu správního řádu.

Mimosoudní řešení sporů

Zákonné vymezení spotřebitelského sporu

ERÚ je podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 20e písm. c) subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem.

Kdo může podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu?

Podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 2 odst. 1 písm. a) se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zákon o ochraně spotřebitele (§ 20d) přiznává spotřebiteli právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Tímto způsobem zákon o ochraně spotřebitele vymezuje tzv. spotřebitelský spor.

Pro jaké případy je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určeno?

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem výhradně spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje energetický zákon (§ 17 odst. 7 písm. e), podle něj rozhoduje ERÚ na návrh spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

 • spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
  • ERÚ rozhoduje spotřebitelský spor, ve kterém se spotřebitel domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (dodavatele elektřiny nebo plyny) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny či plynu, pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nebo zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny a plynu ve stanovené lhůtě.
 • spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo,
  • ERÚ rozhodnutím určí, např. zda právní vztah mezi spotřebitelem a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud spotřebitel učinil právní jednání směřující k zániku právního vztahu (výpověď, odstoupení, oznámení o ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou) a držitel licence právní následky takového právního jednání nerespektuje.

ERÚ není příslušný k rozhodování sporů ze smluv, jejichž předmětem není poskytování služby dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Jedná se především o smlouvy, jejichž předmětem je koupě věci nebo poskytování jiné služby mimo energetiku. Takovou smlouvou je (do 1. 7. 2022) i smlouva o zprostředkování výběru jiného dodavatele energií. K řešení spotřebitelských sporů z takových smluv jsou příslušné jiné subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako např. finanční arbitr, Český telekomunikační úřad nebo Česká obchodní inspekce.

Náležitosti návrhu na zahájení řízení ve věci spotřebitelského sporu

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona:

Označení účastníků řízení

 • navrhovatel – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
 • odpůrce (držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem, nebo rozvod tepelné energie podle energetického zákona, který je dodavatelem elektřiny, plynu nebo tepelné energie) – název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla

Srozumitelný a věcný popis problému týkající se dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie

Návrh rozhodnutí, co konkrétně navrhovatel požaduje.

Vlastnoruční podpis

Přílohy

 • k podání je třeba přiložit všechny dokumenty týkající se problému, zejména smlouvy, jejich dodatky, všeobecné obchodní podmínky dodávky, jednostranné úkony zákazníka v podobě odstoupení nebo výpovědi smlouvy, oznámení o ukončení smlouvy na dobu určitou, dokumenty o dosavadní komunikaci s držitelem licence, popř. jiné dokumenty, pokud se týkají věci

Návrh je třeba označit jako návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu a je třeba jej zaslat ERÚ.

Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu 

ERÚ je vedený v seznamu Evropské komise jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v energetice, v ČR je tímto subjektem podle zákona o ochraně spotřebitele.

Řízení ve věci spotřebitelského sporu je vedeno podle správního řádu, v řízení se písemnosti vyhotovují v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském.

Sporné řízení se zahajuje na návrh zákazníka; návrh musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (§ 37 a 45).

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku.

 • Náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, přizná správní orgán účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl; měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, může správní orgán náhradu nákladů rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo; i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu správní orgán přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze správního orgánu.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí ve věci, které je okamžikem právní moci závazné pro účastníky sporu; pravomocné rozhodnutí ve věci je vykonatelné, pokud není účastníky řízení dobrovolně splněno.

 • Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů; průměrná délka mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je 4 měsíce.

Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek (rozklad), o kterém rozhoduje Rada ERÚ; rozhodnutí do doby rozhodnutí o rozkladu není pravomocné a vykonatelné.

Navrhovatel může ukončit účast ve spotřebitelském sporu zpětvzetím návrhu, pokud se v mezidobí předmět sporu vyřešil jednáním s držitelem licence nebo zákazník již nemá zájem na projednání a rozhodnutí sporu; řízení je následně zastaveno.

Pokud je předmětem návrhu věc, jejíž řešení není ve věcné působnosti ERÚ, takový návrh bude odložen, případně postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Máte-li dotazy, zde najdete veškeré odpovědi.