Spor s dodavatelem

Zákonné vymezení spotřebitelského sporu

ERÚ je podle zákona o ochraně spotřebitele [§ 20e písm. c)] subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem.

Kdo může podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu?

Podle zákona o ochraně spotřebitele [§ 2 odst. 1 písm. a)] se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zákon o ochraně spotřebitele (§ 20d) přiznává spotřebiteli právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Tímto způsobem zákon o ochraně spotřebitele vymezuje tzv. spotřebitelský spor.

Pro jaké případy je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určeno?

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje energetický zákon [§ 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2.], podle něhož rozhoduje ERÚ na návrh spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

 • spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
  • ERÚ rozhoduje spotřebitelský spor, ve kterém se spotřebitel domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (dodavatele elektřiny nebo plynu) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny či plynu, pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nebo zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny a plynu ve stanovené lhůtě.
 • spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo,
  • ERÚ rozhodnutím určí, např. zda právní vztah mezi spotřebitelem a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud spotřebitel učinil právní jednání směřující k zániku právního vztahu výpovědí, odstoupením, oznámením o nezájmu prodloužit smlouvu uzavřenou na dobu určitou a držitel licence právní následky takového právního jednání výslovně nerespektuje. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy jsou jednostranná právní jednání, která vyvolávají právní následky doručením držiteli licence.
  • Předmětem určování nemohou být požadavky např. na určení platnosti nebo účinnosti smlouvy, určení nesprávnosti zamítnutí reklamace, určení nesprávné výše zálohových plateb, určení konkrétní ceny dodávky elektřiny nebo plynu, určení neexistence povinnosti hradit smluvní pokutu a další požadavky, které nelze podřadit pro pravomoc ERÚ na určení vzniku, trvání nebo zániku právního vztahu.

Věcnou příslušnost ERÚ jako správního orgánu nelze výkladem rozšiřovat na rozhodování v jiných věcech, než jak vymezuje § 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2. energetického zákona.

ERÚ není podle § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona věcně příslušný k rozhodování sporů ze smluv, jejichž předmětem není poskytování služby dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Jedná se především o smlouvy, jejichž předmětem je koupě věci nebo poskytování jiné služby mimo energetiku (např. poskytování různých služeb poradenství v energetice, telekomunikačních služeb atd.).

ERÚ dále není věcně příslušný k rozhodování o nárocích na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo poskytování náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb stanovených vyhláškou č. 540/2005 Sb. a vyhláškou č. 545/2006 Sb. Návrhy obsahující tyto požadavky budou ERÚ postupem podle § 43 správního řádu odloženy. Tyto a další nároky mimo věcnou příslušnost ERÚ je třeba uplatnit žalobou u příslušného soudu.

  Náležitosti návrhu na zahájení řízení ve věci spotřebitelského sporu

  Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona:

  Náležitosti návrhu na zahájení řízení jsou stanovené správním řádem (§ 37 a 45)

  Označení účastníků řízení

  • Navrhovatel – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
  • Odpůrce (držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem nebo rozvod tepelné energie podle energetického zákona, který je dodavatelem elektřiny, plynu nebo tepelné energie) – název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla

  Srozumitelný a věcný popis problému týkající se dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie

  Návrh rozhodnutí, co konkrétně navrhovatel požaduje.

  • V případě požadavku na splnění smluvní povinnosti držitelem licence je třeba přesně, srozumitelně a určitě vymezit splnění jaké smluvní povinnosti má být držiteli licence uloženo.

  Vlastnoruční podpis

  Přílohy

  • K podání je třeba přiložit všechny dokumenty týkající se problému, zejména smlouvy, jejich dodatky, všeobecné obchodní podmínky dodávky, vyúčtování, jednostranná jednání zákazníka v podobě odstoupení nebo výpovědi smlouvy, oznámení o nezájmu prodloužit smlouvu uzavřenou na dobu určitou, dokumenty o dosavadní komunikaci s držitelem licence, popř. jiné dokumenty, pokud se týkají věci

  Návrh je třeba označit jako návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu a je třeba jej zaslat ERÚ jedním z těchto způsobů:

  • poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • do datové schránky ERÚ eeuaau7

   

  Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu s dodavatelem

  ERÚ je vedený v seznamu Evropské komise jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v energetice, v ČR je tímto subjektem podle zákona o ochraně spotřebitele.

  Spotřebitelským sporem v pravomoci ERÚ nelze rozumět jakýkoli problém s držitelem licence ohledně dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. ERÚ je věcně příslušný pouze k projednání a rozhodnutí spotřebitelského sporu ve věci plnění smluvní povinnosti nebo určování existence právního vztahu podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 1. a 2. energetického zákona.

  Řízení ve věci spotřebitelského sporu je vedeno podle správního řádu, v řízení se písemnosti vyhotovují v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském.

  Sporné řízení se zahajuje na návrh zákazníka; návrh musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (§ 37 a 45).

  Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku.

  • Náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, přizná správní orgán účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl; měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, může správní orgán náhradu nákladů rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo; i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu správní orgán přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze správního orgánu.
  • V případě neúspěchu ve věci může být spotřebiteli uložena povinnost náhrady nákladů řízení držiteli licence, pokud byl zastoupený advokátem.

  Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí ve věci, které je okamžikem právní moci závazné pro účastníky sporu; pravomocné rozhodnutí ve věci je vykonatelné, pokud není účastníky řízení dobrovolně splněno.

  • Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů; průměrná délka mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je 4 měsíce.

  Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek (rozklad), o kterém rozhoduje Rada ERÚ; rozhodnutí do doby rozhodnutí o rozkladu není pravomocné a vykonatelné.

  Navrhovatel může ukončit účast ve spotřebitelském sporu zpětvzetím návrhu, pokud se v mezidobí předmět sporu vyřešil jednáním s držitelem licence nebo zákazník již nemá zájem na projednání a rozhodnutí sporu; řízení je následně zastaveno.

  Pokud je předmětem návrhu věc, jejíž řešení není ve věcné působnosti ERÚ, takový návrh bude odložen, případně postoupen příslušnému správnímu orgánu.

  Spor se zprostředkovatelem

  Podle energetického zákona (§ 11q) je spotřebitel od 1. 7. 2022 oprávněn podat k ERÚ návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích. V rámci řešení tohoto sporu se postupuje podle zákona o ochraně spotřebitele (část čtvrtá), kdy cílem mimosoudního řešení sporu je dosažení dohody spotřebitele a zprostředkovatele. Pokud dohody není dosaženo, závazné rozhodnutí se nevydává.

  Pravidla vedení mimosoudního řešení spotřebitele se zprostředkovatelem

  ERÚ vydává na základě zákona o ochraně spotřebitele (§ 20x) a energetického zákona (§ 11q odst. 2) pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upravuje postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen Pravidla).

  Článek 1

  Tato Pravidla konkretizují postup Energetického regulačního úřadu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále též „ADR“) se zprostředkovateli v energetických odvětvích.

  Článek 2

  Energetický regulační úřad je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v rozsahu podle § 20e písm. c) zákona. Pro  mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebiteli a dodavateli elektrické energie a plynu (držitelé licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem) v rozsahu podle § 17 odst. 7 energetického zákona platí právní úprava zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v plném rozsahu. 

  Článek 3

  Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zprostředkovateli v energetických odvětvích ve smyslu § 11q energetického zákona se použije postup podle části čtvrté zákona o ochraně spotřebitele a dále správní řád v rozsahu základních zásad činností správních orgánů ve smyslu § 177 odst. 1 správního řádu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není správním řízením podle správního řádu.

  Článek 4

  Jménem Energetického regulačního úřadu konají úkony v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů oprávněné úřední osoby pověřené vnitřním předpisem Energetického regulačního úřadu.

  Článek 5

  Účelem vedení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není vydání právně závazného správního rozhodnutí. Smyslem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem a dohodě stran na základě vzájemné komunikace prostřednictvím Energetického regulačního úřadu.

  Článek 6

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh podaný spotřebitelem (dále též „navrhovatel“). Jako základ pro podání návrhu může spotřebitel využít vzor zveřejněný na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

  Článek 7

  Návrh na zahájení spotřebitelského sporu musí obsahovat

  1. identifikační údaje stran sporu,
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  4. informaci, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u zprostředkovatele poprvé,
  5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu,
  6. datum a podpis navrhovatele.

  Článek 8

  V rámci vylíčení rozhodných skutečností by spotřebitel měl uvést podstatu předloženého sporu a skutkové okolnosti, na základě kterých se domnívá, že je v právu. V rámci označení, čeho se domáhá, musí konkrétně vymezit, jakého práva se vůči zprostředkovateli domáhá (aby zprostředkovatel splnil nějakou povinnost, něčeho se zdržel apod.). Předmětem projednávaného návrhu nemůže být preventivní požadavek na určení (stanovení, že nějaké právo či povinnost existují či neexistují, aniž by dosud zprostředkovatel postupoval v rozporu s tvrzeným nárokem spotřebitele či vůči němu vznášel neoprávněný nárok), ledaže by na něm měl spotřebitel naléhavý právní zájem, který v rámci návrhu vylíčí.

  Článek 9

  Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává, případně jiným prostředkem elektronické komunikace, je-li opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. Navrhovatel může podat návrh nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u zprostředkovatele poprvé.

  Článek 10

  K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že navrhovatel před podáním návrhu řešil spor s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti, kterých se navrhovatel dovolává. Pokud takové skutečnosti navrhovatel není schopen doložit, je možno odkázat na skutečnosti zjistitelné z jiných zdrojů dostupných správnímu orgánu či skutečnosti, které jsou známy zprostředkovateli.

  Článek 11

  Neobsahuje-li návrh předepsané náležitosti nebo nejsou-li přiloženy doklady, je navrhovatel vyzván k jejich doplnění ve lhůtě 15 kalendářních dnů. Po marném uplynutí této lhůty bude jeho návrh odmítnut.

  Článek 12

  Návrh bude dále odmítnut, bude-li zjištěno, že spor nenáleží do věcné působnosti Energetického regulačního úřadu, ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, navrhovatel podal návrh po uplynutí stanovené lhůty nebo je návrh zjevně bezdůvodný.

  Článek 13

  Návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže jde o návrh podaný opětovně a navrhovatel nedoložil nové skutečnosti či neodstranil vady předchozího projednání nebo jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití práv na úkor druhé strany. Návrh může být posouzen jako bezdůvodný tehdy, bylo-li proti zprostředkovateli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a účinky tohoto insolvenčního řízení trvají; nebo vstoupil-li zprostředkovatel do likvidace dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a navrhovatel dosud neuplatnil své právo, které je předmětem sporu.

  Článek 14

  O odmítnutí návrhu se učiní záznam do spisu, usnesení se nevydává. Odmítnutí se spolu s jeho důvody sdělí účastníkům mimosoudního řešení spotřebitelského sporu do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení návrhu, ledaže skutečnosti zakládající důvod pro odmítnutí jsou zjištěny později, v takovém případě se sdělí bez zbytečného odkladu od zjištění této skutečnosti.

  Článek 15

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno dnem, kdy Energetický regulační úřad obdrží návrh. Pokud není návrh odmítnut, jsou strany sporu vyrozuměny o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a poučeny v souladu se zákonem o svých právech. Umožňuje-li to povaha sporu, rozsah skutkových tvrzení spotřebitele a spotřebitelem předložené podklady k předmětu sporu, může Energetický regulační úřad spolu s vyrozuměním o zahájení spotřebitelského sporu stranám sporu zaslat vyjádření předběžného názoru k předmětu sporu.

  Článek 16

  Zprostředkovatel je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění podle čl. 15 poskytnout úřadu vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Zprostředkovatel je povinen úzce spolupracovat s úřadem a poskytnout mu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ve smyslu § 11q energetického zákona.

  Článek 17

  V případě, že zprostředkovatel postupuje v rozporu s § 11q energetického zákona, předá věcně příslušný útvar k vedení mimosoudního řešení sporů se zprostředkovateli bez zbytečného odkladu podnět k návrhu na zahájení sankčního řízení se zprostředkovatelem o spáchání přestupku podle § 91c odst. 1 písm. j) energetického zákona.

  Článek 18

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů může Energetický regulační úřad tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů, o čemž bezodkladně informuje obě strany.

  Článek 19

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí uzavřením dohody stran sporu, jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným úřadu, smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, marným uplynutím lhůty pro vedení sporu podle čl. 19 nebo odmítnutím návrhu.

  Článek 20

  O ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu Energetický regulační úřad bez zbytečného odkladu vyrozumí druhou stranu sporu, není-li z předložené dohody stran sporu zřejmé, že obě strany jsou si ukončení řešení sporu vědomy. Dohoda o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu musí mít písemnou formu, případně formu souhlasného potvrzení zprostředkovatele o odpadnutí předmětu sporu mezi stranami spolu s doložením skutečnosti, že o dosažení dohody spotřebitele informoval. Bude-li ze strany zprostředkovatele návrh na uzavření dohody předložen Energetickému regulačnímu úřadu, přepošle tento návrh úřad navrhovateli spolu s přiměřenou lhůtou k vyjádření se, zda dohodu akceptuje.

  Článek 21

  Považuje-li to Energetický regulační úřad za účelné, může v případě, kdy projednání spotřebitelského sporu nesměřuje k uzavření dohody, vydat odůvodněné nezávazné stanovisko k předmětu sporu, které stranám doručí spolu s oznámením o ukončení sporu či před uplynutím lhůty pro jeho vedení.

  Článek 22

  Povinnost doručit stranám sporu písemnost je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany sporu Energetickému regulačnímu úřadu. V případě, že se adresa zprostředkovatele uvedená v návrhu liší od jeho zapsaného sídla ve veřejném rejstříku, může mu být doručováno na adresu uvedenou v návrhu, nebude-li z obsahu spisu zřejmé, že doručovací adresa uvedená v návrhu byla uvedena pro spotřebitele jakožto kontaktní adresa.

  Článek 23

  Při řešení sporu se jedná a písemnosti se obvykle předkládají v českém jazyce. Strany sporu mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském, dokumenty mohou být předkládány i v dalších jazycích, strana, která se v řízení dovolává písemnosti, jež je vyhotovena v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je na vyžádání druhé strany sporu nebo správního orgánu povinna předložit překlad písemnosti do českého jazyka.

  Článek 24

  V každém sporu je veden spis, označený spisovou značkou. Spis tvoří návrh včetně příloh, veškeré další úkony stran sporu, úkony správního orgánu a další podání se sporem související. Strany sporu mají právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopie písemností založených do spisu. Energetický regulační úřad může při podání návrhu ověřit totožnost spotřebitele v Registru obyvatel a zjišťovat údaje o dodávce do odběrného místa spotřebitele ze systému operátora trhu.

  Článek 25

  Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám.

  Článek 25

  Tato Pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Energetického regulačního úřadu a účinnosti dnem 1. 7. 2022.

  ERÚ zveřejňuje vzorový návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu se zprostředkovateli, který mohou spotřebitelé využít jako vzor při koncipování návrhu.

  Typ: docx
  Velikost: 22.95 KB

  Máte-li dotazy, zde najdete veškeré odpovědi.