Odvody z nadměrných příjmů

Informace k odvodům z nadměrných příjmů

Dne 1. 12. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 365/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), který zavedl odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmu je Energetický regulační úřad.

Formuláře k odvodu z nadměrných příjmů budou zasílány elektronicky do datové schránky Energetického regulačního úřadu. Formuláře budou k dispozici ke stažení v této sekci po schválení Vládou ČR.

Energetický regulační úřad může dle § 95g odst. 2 energetického zákona za podmínek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dožádat provedení úkonů nebo dílčích řízení či jiných postupů orgán Finanční správy ČR. Konkrétně Finanční úřad pro Kraj Vysočina bude pro Energetický regulační úřad zajišťovat platby záloh na odvod a samotného odvodu, jakož i úkony související. Informace k placení daní na účty finančních úřadů jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani). Účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina určený pro placení odvodu z nadměrných příjmů je zveřejněn v sekci Dotazy a Odpovědi dostupné na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/dotazy-a-odpovedi.

V rámci dohledu nad energetickým trhem Energetický regulační úřad poskytuje profesionálním účastníkům energetického trhu podporu při řešení nejasných právních otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na energetickém trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů, a to formou uveřejňování odpovědí na obdržené dotazy, které splní dále uvedené podmínky. Tento materiál se netýká přístupu k dotazům jiných osob, např. médií nebo spotřebitelů. Posouzení souladu vlastního jednání s právními předpisy je primárně odpovědností každého účastníka trhu. Energetický regulační úřad v rámci své osvětové činnosti nemůže nahrazovat činnost samotných účastníků trhu ani jejich poradců, např. advokátních kanceláří. Cílem odpovědí na dotazy je zvyšování osvěty na energetickém trhu a transparentní sdělování přístupu Energetického regulačního úřadu v případě výkladových nejasností spojených s platnými právními předpisy, nikoli obecné posuzování celých obchodních modelů účastníků trhu. Energetický regulační úřad očekává, že dotazy účastníků finančního trhu budou kvalifikované, tj. budou odpovídat níže popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy.

  • Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti Energetického regulačního úřadu na energetickém trhu. Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti Energetického regulačního úřadu lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast energetického trhu.
  • Dotaz je písemný, za písemný dotaz považuje Energetický regulační úřad především dotaz zaslaný e-mailem na podatelna@eru.cz s označením oblasti dotazu v předmětu (odvod z nadměrných příjmů, kompenzace).
  • Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací, součástí informací je vedle věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona nebo vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastníci trhu skutečně potýkají. Energetický regulační úřad proto považuje za relevantní informaci i identitu skutečného tazatele. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná. Současně by měl být z dotazu zřejmý případný obecnější význam dotazu pro účastníky energetického trhu, resp. pro jednotlivé sektory trhu.
  • Dotaz se netýká konkrétního obchodního modelu a jeho obecné slučitelnosti s platnou regulací. Energetický regulační úřad nebude posuzovat konkrétní obchodní modely či produkty, které se týkají výhradně specifických skutkových okolností tazatele. Dotaz by tedy měl být formulován tak, aby poukazoval na nejasnosti spojené s platnými právními předpisy v souladu s ostatními podmínkami kvalifikovaných dotazů.
  • Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení. Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se Energetický regulační úřad vyjadřoval k dotazům, jak se určitá otázka řeší nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí svých právních poradců. Energetický regulační úřad jako orgán dohledu nad energetickým trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření Energetického regulačního úřadu je poskytnout výklad orgánu dohledu nad energetickým trhem k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich znění nejednoznačné. Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.
  • Tazatel souhlasí s případným zveřejněním svého dotazu, včetně připojené analýzy situace a návrhu vlastního řešení, stejně jako se zveřejněním odpovědi na něj. Energetický regulační úřad předpokládá uveřejnění odpovědi formou obecného stanoviska k položené otázce. Podle okolností však může uveřejnit i přijatý dotaz nebo jeho části, v rámci uveřejněného výkladového stanoviska mohou být použity např. citace z dotazu nebo z analýzy, která je k němu přiložena, včetně případné identifikace tazatele.
  • S ohledem na nutnost efektivního využití zdrojů při plnění svých úkolů bude Energetický regulační úřad každý kvalifikovaný dotaz posuzovat a vyřizovat z pohledu jeho priority. Za prioritní přitom považuje dotazy s obecnějším významem z hlediska regulace energetického trhu či s významem pro širší okruh subjektů, typicky dotazy zaslané prostřednictvím asociací účastníků trhu.
  • Směřuje-li kvalifikovaný dotaz na výklad aktů Evropské unie, není Energetický regulační úřad příslušný k jejich výkladu.

Právní základ

Manuály

Formuláře

Formuláře k odvodu z nadměrných příjmů budou zasílány elektronicky do datové schránky Energetického regulačního úřadu. Formuláře budou k dispozici ke stažení v této sekci po schválení Vládou ČR.