Základní informace ke kompenzacím obchodníků

Úhradu v rozsahu oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu a přiměřeného zisku (dále jen "kompenzace") podle energetického zákona (§ 19f) hradí operátor trhu společnost OTE, a.s., sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 264 63 318 (dále jen „operátor trhu“).

Žádosti o kompenzaci podle energetického zákona (§ 19f) a jeho prováděcích předpisů, zejména Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (souhrnně dále jen jako „Nařízení“), jsou operátorovi trhu zasílány prostřednictvím systému operátora trhu CS OTE.

Na základě energetického zákona (§ 19f odst. 5) po ověření údajů z žádosti a poskytnutých podkladů sděluje ERÚ pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku účastníkovi trhu a operátorovi trhu. Operátor trhu vyzve účastníka trhu s elektřinou nebo plynem k úpravě výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo k prokázání správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Operátor trhu neprodleně předá ERÚ novou žádost účastníka trhu s elektřinou nebo plynem.

Pokud nebudou pochybnosti odstraněny upraveným výpočtem prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo podklady prokazující správnost výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, může ERÚ poskytnutí úhrady účastníku trhu zcela nebo zčásti zakázat rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení.

Manuály

CSV soubory a příloha č. 7 NV 5/2023 Sb.

Na odkazu níže je dostupný popis jednotlivých CSV souborů podle Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (přílohy č. 8 a 9), manuál k žádostem o kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu dle Nařízení č. 5/2023 Sb. obsahující na straně č. 6 soubor s přílohou č. 7. Na tomto odkazu lze také nalézt metodiku zpracování podkladů pro žádost o kompenzaci.

Žádosti vyřizuje OTE, a.s., bližší informace naleznete pod tímto odkazem.

Kontakt

V případě dotazů prosím kontaktujte ERÚ na e-mail kompenzace@eru.cz.

V rámci dohledu nad energetickým trhem ERÚ poskytuje profesionálním účastníkům energetického trhu podporu při řešení nejasných právních otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na energetickém trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů, a to formou uveřejňování odpovědí na obdržené dotazy, které splní dále uvedené podmínky. Tento materiál se netýká přístupu k dotazům jiných osob, např. médií nebo spotřebitelů. Posouzení souladu vlastního jednání s právními předpisy je primárně odpovědností každého účastníka trhu. ERÚ v rámci své osvětové činnosti nemůže nahrazovat činnost samotných účastníků trhu ani jejich poradců, např. advokátních kanceláří. Cílem odpovědí na dotazy je zvyšování osvěty na energetickém trhu a transparentní sdělování přístupu ERÚ v případě výkladových nejasností spojených s platnými právními předpisy, nikoli obecné posuzování celých obchodních modelů účastníků trhu. ERÚ očekává, že dotazy účastníků finančního trhu budou kvalifikované, tj. budou odpovídat níže popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy.

  • Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti ERÚ na energetickém trhu. Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti ERÚ lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast energetického trhu.
  • Dotaz je písemný, za písemný dotaz považuje ERÚ především dotaz zaslaný e-mailem na podatelna@eru.cz s označením oblasti dotazu v předmětu (odvod z nadměrných příjmů, kompenzace).
  • Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací, součástí informací je vedle věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona nebo vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastníci trhu skutečně potýkají. ERÚ proto považuje za relevantní informaci i identitu skutečného tazatele. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná. Současně by měl být z dotazu zřejmý případný obecnější význam dotazu pro účastníky energetického trhu, resp. pro jednotlivé sektory trhu.
  • Dotaz se netýká konkrétního obchodního modelu a jeho obecné slučitelnosti s platnou regulací. ERÚ nebude posuzovat konkrétní obchodní modely či produkty, které se týkají výhradně specifických skutkových okolností tazatele. Dotaz by tedy měl být formulován tak, aby poukazoval na nejasnosti spojené s platnými právními předpisy v souladu s ostatními podmínkami kvalifikovaných dotazů.
  • Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení. Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se ERÚ vyjadřoval k dotazům, jak se určitá otázka řeší nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí svých právních poradců. ERÚ jako orgán dohledu nad energetickým trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření ERÚ je poskytnout výklad orgánu dohledu nad energetickým trhem k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich znění nejednoznačné. Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.
  • Tazatel souhlasí s případným zveřejněním svého dotazu, včetně připojené analýzy situace a návrhu vlastního řešení, stejně jako se zveřejněním odpovědi na něj. ERÚ předpokládá uveřejnění odpovědi formou obecného stanoviska k položené otázce. Podle okolností však může uveřejnit i přijatý dotaz nebo jeho části, v rámci uveřejněného výkladového stanoviska mohou být použity např. citace z dotazu nebo z analýzy, která je k němu přiložena, včetně případné identifikace tazatele.
  • S ohledem na nutnost efektivního využití zdrojů při plnění svých úkolů bude ERÚ každý kvalifikovaný dotaz posuzovat a vyřizovat z pohledu jeho priority. Za prioritní přitom považuje dotazy s obecnějším významem z hlediska regulace energetického trhu či s významem pro širší okruh subjektů, typicky dotazy zaslané prostřednictvím asociací účastníků trhu.
  • Směřuje-li kvalifikovaný dotaz na výklad aktů Evropské unie, není ERÚ příslušný k jejich výkladu.

V případě dalších otázek ERÚ doporučuje navštívit sekci „Často kladené dotazy“ na webu operátora trhu.

„Otázky a odpovědi ke kompenzacím dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu“ vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky dne 5. 4. 2023.