Služby města Postoloprty, s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 09046/2015-ERU

Účastník řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 22. července 2015, č. j. 06452-3/2015-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 33815.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby města Postoloprty, s.r.o., se sídlem Tyršova 626, 439 42 Postoloprty, IČ: 250 12 347

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon