R01913rozhodnutí k neoznámení změn technických parametrů stávající provozovny (licence)

Číslo jednací: 00385-11/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny technických parametrů své licencované provozovny a nedoložil Energetickému regulačnímu úřadu novou zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení, čímž nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, a to nejméně v období od 21. prosince 2010 do dne 21. února 2013, a zároveň ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil nejdříve dne 22. prosince 2010 výkon licencované činnosti v této provozovně před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž porušil ust. § 9 odst. 5 energetického zákona, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 29. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 790.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon