Číslo jednací: 11327-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 24. října 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 210, v katastrálním území Pržno u Vsetína, okres Vsetín, stavební práce v přímé souvislosti s realizací stavebního objektu „SO 01 - Kanalizace splašková" spočívající v instalaci pažení do výkopu, kdy při zasouvání pažení došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MOBIKO plus a.s., se sídlem Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26788675
Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 579.59 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon