Elektřina

Odbor elektroenergetiky se zabývá regulací elektroenergetických odvětví v České republice.

V části Cenová rozhodnutí jsou zveřejněna aktuální cenová rozhodnutí týkající se elektroenergetiky.

V části Sdělení pak důležitá rozhodnutí a oznámení týkající se trhu s elektřinou (například výkladová stanoviska k některým vyhláškám, oznámení o schválení pravidel provozování přenosových či distribučních soustav, oznámení o schválení obchodních podmínek operátora trhu apod.).

V části Regulační výkaznictví jsou umístěny vzory výkazů pro držitele licencí na distribuci elektřiny, přenos elektřiny a na činnost operátora trhu, kteří jsou podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinni předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ekonomické a technické údaje.

V části Statistika a sledování kvality jsou k dispozici čtvrtletní a roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Současně jsou zde uvedeny jednotlivé výkazy a metodika pro zasílání provozně technických dat za oblast elektroenergetiky. Dále zde naleznete i zprávy o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny a vzory ročních souhrnných zpráv o dosažené úrovni kvality a dodržování standardů.

V části Metodika regulace jsou uveřejněna pravidla a metodika regulace pro jednotlivá regulační období pro odvětví elektroenergetiky.

V části Rámcové pokyny a Síťové kodexy jsou dostupné informace k jednotlivým rámcovým pokynům a síťovým kodexům.

V části Infrastruktura jsou dostupné informace k evropské spolupráci v rámci rozvoje infrastruktury.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 474.
Položek na stránku 10
  48