ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí typu AYKY 3x 120 + 70 mm2 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 05854-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a ust. § 46 odst. 12  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 13. února 2013 v ochranném pásmu energetického zařízení v katastrálním území Moravská Svratka, u nemovitosti č. p. 70, zemní práce související s realizací stavby vodního díla „Svratka – kanalizace II. etapa" pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí typu AYKY 3x 120 + 70 mm2, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 722.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon