Teplárna Strakonice, a.s. - rozhodnutí o rozkladu

28.06.2022, aktualizováno 28.06.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • II. instance
  • Dozorová činnost
Účastník řízení
Teplárna Strakonice, a.s.
IČO
60826843
Spisová značka
11160/2019-ERU
Číslo jednací
11160-28/2019-ERU
Nabytí právní moci

I. Žádost společnosti Teplárna Strakonice, a.s., o nařízení ústního jednání ze dne 3. března 2021 ve věci vedené pod sp. zn. OSR-11160/2019-ERU se podle § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky se zamítá.

II. Řízení o žádosti společnosti Teplárna Strakonice, a.s., o nařízení ústního jednání ze dne 13. listopadu 2020 se podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavuje a usnesení Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-19/2019-ERU ze dne 20. ledna 2021 se zrušuje.

III. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-20/2019-ERU ze dne 28. ledna 2021 se mění takto:

I. Společnost Teplárna Strakonice, a.s. se uznává vinnou ze správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustila tím, že jako prodávající v cenové lokalitě „Strakonice“ po skončení roku nekalkulovala a nevyúčtovala svým tehdejším odběratelům výslednou cenu tepelné energie, která by byla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách …

II. Společnost Teplárna Strakonice, a.s. se uznává vinnou ze správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustila tím, že jako prodávající v cenové lokalitě „Strakonice“ za kalendářní rok uplatnila v souhrnu prostřednictvím dílčích plateb za jednotlivé kalendářní měsíce roku ceny tepelné energie, které nebyly v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když v rozporu s body (1.1) a (1.3) cenového rozhodnutí uplatnila v kalkulaci uplatňovaných cen tepelné energie ekonomicky neoprávněné náklady …

IV. Správní řízení se ve zbylé části výroku I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-20/2019-ERU ze dne 28. ledna 2021, konkrétně v části označené písmeny b), c) a d) a dále v částech „Technologická voda“ a položek „Výrobní režie“, „Správní režie“ a „Ostatní stálé náklady“ ohledně nákladů na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům [obě pod písmenem e)], zastavuje.

V. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-20/2019-ERU ze dne 28. ledna 2021 se přečíslovává a mění takto:

III. Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení ukládá opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu uvedeného ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí, spočívající v povinnosti účastníka řízení ve lhůtě 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vytvořit kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok pro cenovou lokalitu „Strakonice“, která nebude obsahovat ekonomicky neoprávněné náklady, a na jejím základě provést vůči tehdejším odběratelům tepelné energie v cenové lokalitě „Strakonice“ opravné vyúčtování výsledné ceny tepelné energie“.

VI. Výrok III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-20/2019-ERU ze dne 28. ledna 2021 se přečíslovává a mění takto:

Podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona o cenách se účastníkovi řízení za spáchání správních deliktů podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách popsaných ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí ukládá úhrnná pokuta ve výši 1 400 000 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých)“.

VII. Výrok IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11160-20/2019-ERU ze dne 28. ledna 2021 se přečíslovává na výrok V., rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s., se v uvedené části zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon