SYNER VHS Vysočina, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení KÚ Moravská Třebová

Číslo jednací: 01791-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 18. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Moravská Třebová, místní část Sušice, u domu č. p. 37, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování místní části města Moravská Třebová – Udánek, Sušic, Boršova, Anenského údolí", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052
Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon