STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o.

Číslo jednací: 09645-5/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 11. listopadu 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici K Zyfu, katastrální území Hrabová, okres Ostrava zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavebního objektu „SO 25.1 – Přeložka STL plynovodu PE100 d 315", kdy při výkopových pracích prováděných těžkou technikou došlo k utržení rezervní přípojky PE d 90 a následkem toho došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dimenze d 315, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o., se sídlem Hranice VII – Slavíč 116, 753 61 Hranice, IČ: 25899112
Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon