Stavební vodohospodářská s. r. o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07287-2/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl v obci Staré Město dne 1. října 2013 zemní práce při opravě vodovodu II. etapa, řad 1 DN 150, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32 u nemovitosti č. p. 41, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stavební vodohospodářská s. r. o., se sídlem Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, IČ: 28771346

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon