R02814 – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01859-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 7. listopadu 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hať, ulice Lipová u č. p. 197, zemní práce související s výstavbou „Hať – ČOV a splašková kanalizace" s využitím strojního mechanizmu (bagr CAT428D), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 617.34 KB

Obsah

Sdílejte