R00815 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 00108-3/2015-ERU

Obviněná z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedla v přesně nezjištěné době ode dne 12. července 2014 do dne 15. července 2014, na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na hlavní domovní vedení o průřezu Al 16 mm2 za elektroměrovou deskou pomocí svorky napojila vodič Al 4 mm2, který sloužil pro připojení bytové jednotky k odběrnému elektrickému zařízení, v důsledku čehož následně vědomě čerpala neoprávněně elektrickou energii, dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 483.21 KB

Obsah

Sdílejte