R00814 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00756-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v červenci roku 2013 na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že osadil ve fázi L2 a L3 místo nožových pojistek ocelový drát o průřezu 10 mm2 a u hlavního jističe před elektroměrem č. 1020174978, vyvedl z fáze L3 z vývodní svorky žlutozelený vodič, který napojil do podružného jističe, a tento vodič vyvedl z neměřené části před elektroměrem, čímž docházelo k neoprávněnému odběru elektrické energie, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 22. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 485.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon