R14713 - rozhodnutí k neoprávněnému odběru el. en.

Číslo jednací: 12876-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 10. června 2013 na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v hlavní elektrické rozvodové skříni připojil na druhou fázi pomocí závitové hlavice slaněný měděný vodič o průměru 1 mm2, v důsledku čehož následně vědomě neoprávněně odebíral elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 470.94 KB

Obsah

Sdílejte