Číslo jednací: 05650-23/2017-ERU

I. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05650-18/2017-ERU ze dne 21. března 2019 (sp. zn. OSR-05650/2017-ERU) se zrušuje a správní řízení se v této části zastavuje.

II. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05650-18/2017-ERU ze dne 21. března 2019 (sp. zn. OSR-05650/2017-ERU) se mění tak, že část: „v položce "Výrobní režie" a  "Správní režie" náklad v poměrné výši 90 205 Kč bez DPH (tj. celkový náklad ve výši 90 900 Kč násoben koeficientem pro danou cenovou lokalitu 0,9923573) a v položce "Ostatní stálé náklady" náklad ve výši 189 000 Kč bez DPH, tj. celkově náklady ve výši 279 205 Kč bez DPH (sečteno 90 205 Kč bez DPH a  189 000 Kč bez DPH), odpovídající příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců  dle smluv o penzijním připojištění," se zrušuje a řízení se v uvedené části zastavuje.

III. Výrok III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05650-18/2017-ERU ze dne 21. března 2019 (sp. zn. OSR-05650/2017-ERU) se mění tak, že slova ,,2 660 862 Kč" se nahrazují slovy „2 381 657 Kč".

IV. Rozklad společnosti OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, IČ: 253 85 771, proti zbylé části výroků II., III. a V. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05650-18/2017-ERU ze dne 21. března 2019 (sp. zn. OSR-05650/2017-ERU) se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

V. Výrok IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05650-18/2017-ERU ze dne 21. března 2019 (sp, zn. OSR-05650/2017-ERU) se mění takto: „Dle ust. § 16 odst. 4 písm. b) zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení za spáchání správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách ukládá pokuta ve výši 2 381 657 Kč (slovy: dva miliony tři sta osmdesát jedna tisíc šest set padesát sedm korun českých), která je splatná dle ust. §  46 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Informace o účastníkovi řízení :

OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČO: 25385771

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2019

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.59 MB

Obsah

Sdílejte