Číslo jednací: 06494-5/2012-ERU

Účastník řízení dne 22. září 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 86 v katastrálním území Dolany u Olomouce, okres Olomouc, v souvislosti se stavbou „III/44311 Dolany – průtah, II. etapa" za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce spočívající ve výkopu rýhy pro položení přípojky dešťového svodu takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlakého plynovodu PE dimenze DN 160, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno – Veveří, IČ: 46342796
Datum nabytí právní moci: 10. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 436.13 KB

Obsah

Sdílejte