Návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu

V posledních měsících jsme svědky enormního navyšování cen elektřiny. Toto zdražování se dotklo i cen regulačních záloh, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz elektrizační soustavy. V jednom období se sešly různé příčiny, kdy nejvýznamnější byla ruská agrese a hrozba nedodávek zemního plynu, který je významným zdrojem mimo jiné i pro výrobu elektřiny. Mezi další příčiny patří rostoucí ceny emisních povolenek, nestandardní situace spojená s pandemií COVID-19, plánované odstávky výrobních zdrojů nebo nové nastavení podmínek pro poskytování služeb výkonové rovnováhy v souladu s platnou Evropskou legislativou a transformací energetiky.

ERÚ po provedení analýzy dospěl k závěru, že navýšení (nabídkových) cen regulačních záloh bylo vyšší, než by odpovídalo růstu cen na trhu se silovou elektřinou. V návaznosti na novelu energetického zákona účinnou od 27. 6. se ERÚ rozhodl k regulačnímu zásahu, jehož cílem je omezení maximálních nabídkových cen vybraných regulačních záloh, což přispěje k omezení dalšího růstu cen pro konečné zákazníky.

Maximální ceny jednotlivých záloh byly stanoveny tak, aby odrážely náklady ušlé příležitosti, kterých by bylo možno dosáhnout na trhu se silovou elektřinou. V případě služeb FCR, aFRR+ a mFRR12,5+ je maximální cena odvozena z odhadu nákladů ušlé příležitosti zdrojů s nejnižšími variabilními náklady. Tento přístup zajišťuje konkurenční prostředí a ponechává zdrojům dostatečný prostor pro uplatnění na trhu. V případě služby mFRR5 je maximální cena regulační zálohy odvozena z odhadu nákladů ušlé příležitosti typického zdroje poskytujícího tuto službu. Zároveň jsou stanoveny maximální ceny regulační zálohy tak, aby byla zajištěna nabídka podpůrných služeb i při krátkodobých propadech spotového trhu s elektřinou.

ERÚ zvažoval stanovení cenových stropů také pro kategorie služeb aFRR- a mFRR-. Vzhledem k vývoji na trhu v posledních týdnech ERÚ prozatím nepřistoupil k regulaci tohoto segmentu. Bude jej nicméně nadále sledovat.

ERÚ očekává, že vymezení nových pravidel bude dostatečným signálem pro poskytovatele služeb k racionalizaci nabídkových cen.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu (dále také „návrh CR SVR 2022“).

Předmětem konzultačního procesu je návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu.

 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu CR SVR 2022 je prostřednictvím e‑mailové adresy elektro@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – CR SVR 2022“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR SVR 2022 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5.  Připomínky musí být zaslány v členění: 
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 22. července 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Typ: docx
Velikost: 67.33 KB

Sdílejte