KR00913 - rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nedostatku materiální stránky protiprávního jednání účastníka řízení

Číslo jednací rozhodnutí: 00298-10/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) a podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tím, že neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 výše uvedeného zákona a nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a zároveň tím, že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti v této provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 27. 2. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.13 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon