INCHEBA PRAHA spol. s r.o. - rozhodnutí k zaslání výkazů na rozvod tepelné energie

Číslo jednací: 15953-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie nezaslal v termínu do 30. dubna 2011 Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31, 32-DK a 31, 32-AP za vykazovaný rok 2010, dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost INCHEBA PRAHA spol. s r.o., se sídlem Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, IČ: 48025780
Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon