EUROVIA CS, a. s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 při provádění zemních prací

zemních prací Číslo jednací: 07070-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 6. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec Králové, v ulici Kladská u č. p. 117, zemní práce související s realizací stavby „Stavební úpravy silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská" pomocí strojního mechanizmu (bagru), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 721.06 KB

Obsah

Sdílejte