Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 11982-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 26. srpna 2016, č. j. 08817-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 61116.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 29283272

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon