Zprostředkovatelé
– základní otázky a odpovědi

9. 1. 2022

Často kladené dotazy

Zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k novelizaci energetického zákona, v jejímž důsledku byla do zákona mj. ukotvena problematika zprostředkování v energetických odvětvích.

Kdo je zprostředkovatel v energetice ve smyslu zákona?

Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích se rozumí činnost vykonávaná ve prospěch držitele licence, spotřebitele, či podnikající fyzické osoby, která spočívá v obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce nebo smlouvy o sdružených službách, sjednání smlouvy nebo provádění přípravných jednání a prací směřujících k těmto činnostem.

Zprostředkování je tedy obecně činnost vykonávaná ve prospěch dodavatele či zákazníka, která směřuje k uzavření smlouvy dodávkového charakteru, bez ohledu na to, zda výsledkem tohoto procesu je uzavření smlouvy či pouze podíl na směřování k jejímu uzavření.

Zprostředkovatelskou činnost bude možno vykonávat pouze na základě registrace od ERÚ udělované od 1. července 2022.

Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

Podle  energetického zákona (§ 3 odst. 6) není zprostředkovatelem držitel licence (typicky obchodník) jednající za zákazníka při uzavírání smlouvy. Zprostředkovateli nebudou ani zaměstnanci držitele licence jednající za něj. Podle  energetického zákona (§ 3 odst. 8) zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích není jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce jednajícího mimo rámec podnikání. Z hlediska uvedeného ustanovení tedy zprostředkovatelem nebude např. osoba sjednávající jednorázově smlouvu pro jinou osobu. Pokud ze strany zákazníka nedochází k platbě zprostředkovateli, neznamená to bez dalšího, že se nejedná o podnikatelskou činnost, neboť úplatnost této transakce může být zajištěna i ze strany držitele licence, v jehož prospěch je sjednána.

Z hlediska systematického je na místě výše uvedená ustanovení vykládat jakožto obdobu občanského zákoníku (§ 420 odst. 1), podle něhož je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

ERÚ s ohledem na neexistenci správní praxe ve vztahu k uvedeným ustanovením zákona předpokládá možnost hraničních případů, kdy nebude na první pohled patrné, zda je namístě o registraci žádat či nikoliv. V případě relevantních pochybností lze adresátům doporučit, aby v případě pochybností požádali o konzultaci ve vztahu k svému případu a předešli případnému neoprávněnému podnikání.

Do kdy je povinnost provést registraci a jak je to s trváním stávajícího oprávnění?

Pravomoc ERÚ provádět registrace nastane od 1. července 2022, do té doby je bezpředmětné o registraci žádat.

Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě jiného právního předpisu (živnostenského zákona), mohou tuto činnost vykonávat nadále, nejdéle až do 31. prosince 2023. Podmínkou je, že o registraci požádají do 30. září 2022, v opačném případě jejich oprávnění 1. října 2022 zanikne.

Právní režim zprostředkování nicméně dozná dílčích změn již od 1. ledna 2022. Výše uvedení zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě jiného právního předpisu se do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k činnosti zprostředkovatele řídí z hlediska podmínek podnikání dosavadními předpisy. Jedná se tedy pouze o veřejnoprávní podmínky výkonu podnikatelské činnosti.

Na tyto zprostředkovatele se však již od 1. ledna 2022 vztahují normy energetického zákona upravující zprostředkovatelskou činnost, a to zejména soukromoprávní normy týkající se zprostředkovatelských smluv a dále normy, kde zákon stanoví povinnosti zprostředkovatele ve vztahu ke spotřebitelům (např. povinnost provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí nebo nově stanoví obsahové náležitosti zprostředkovatelských smluv).

Jaký má novela zákona od 1. ledna 2022 dopad na zprostředkovatelské smlouvy?

I za předpokladu, že smlouva, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti odpovídající výkonu zprostředkovatelské činnosti ve smyslu energetického zákona, byla uzavřena před 1. lednem 2022, vztahuje se na tuto smlouvu § 11m odst. 5 a 6 (pozn. přechodná ustanovení zjevně nesprávně uvádí odst. 6 a 7) a § 11n energetického zákona. Jedná se o princip nepřímé retroaktivity. Spotřebitel takto získá od 1. ledna 2022 oprávnění kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování, nebo odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce či smlouvy o sdružených službách, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy.

Nebude-li zprostředkovatelská smlouva se spotřebitelem, která byla uzavřena podle dosavadních právních předpisů přede dnem 1. ledna 2022, dána do 30. června 2022 do souladu s požadavky uvedenými v § 11m, závazek ze smlouvy zanikne marným uplynutím této lhůty.

Jaký má novela dopad na dodávkové smlouvy?

Stejně tak spotřebitel získá od 1. ledna 2022 právo podle  energetického zákona (§ 11o) vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce či smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou na jeho jméno a účet uzavřel zprostředkovatel, a to bez ohledu na to, zda tak zprostředkovatel učinil v obchodních prostorách či mimo ně. Vypovědět lze ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky.

U tohoto oprávnění zákon nestanoví přechodné ustanovení, s ohledem na obecnou přípustnost nepřímé retroaktivity a nutnost priority výkladu zákona ve prospěch spotřebitele ERÚ předmětné ustanovení vztahuje též na smlouvy uzavřené prostřednictvím zprostředkovatele přede dnem 1. ledna 2022.

V jakém režimu budou vedeny spory se zprostředkovateli?

ERÚ bude mít od 1. července 2022 pravomoc na návrh spotřebitele řešit spory o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování (tedy nikoliv jakékoliv spory, pouze týkající se splnění povinnosti zprostředkovatele ze smlouvy, např. pokud by zprostředkovatel nesplnil svou povinnost obstarat uzavření smlouvy). Na toto řízení se použije obdobně postup podle zákona o ochraně spotřebitele (část čtvrtá).

Je dále nutné zdůraznit, že ERÚ podle uvedené právní úpravy má vést spotřebitele a zprostředkovatele k uzavření dohody, nemá však pravomoc ve věci sporu vydávat autoritativní rozhodnutí, spotřebitelé tedy nemohou od Úřadu očekávat vydání rozhodnutí závazného vůči zprostředkovateli.

Od kdy je možné podávat návrhy na rozhodnutí sporu?

Uvedené ustanovení nabývá účinnosti od 1. července 2022. Návrhy obdržené před tímto datem budou muset být v souladu se správním řádem odloženy, neboť ERÚ nebude k jejich projednání ke dni jejich podání věcně příslušný.

Kdo vykonává dozor nad zprostředkovateli a od jakého data?

Zprostředkovatelé se subjekty podnikajícími v režimu energetického zákona stanou s účinností od 1. ledna 2022, nicméně ve výše uvedeném omezeném rozsahu, kdy po určitou přechodnou dobu bude právní režim zprostředkovatelské činnosti dvojí.

Pokud se jedná o výkon dozoru činnosti zprostředkovatelů v souladu s energetickým zákonem, ten bude moci ERÚ provádět s účinností od 1. července 2022, od uvedeného data jsou účinná ustanovení stanovující skutkové podstaty přestupků podle energetického zákona.