ČEZ Prodej, s.r.o., univerzální právní nástupce společnosti Energie2 Prodej, s.r.o. – rozhodnutí k nezveřejnění informací a neuvedení ceníků o konečné ceně pro spotřebitele

Datum

Číslo jednací: 03363-3/2017-ERU

I.         Účastník řízení, jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 10., 18. a 20. října 2016 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

II.        Účastník řízení, jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 10., 18. a 20. října 2016 nezajistil svým zákazníkům informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

III.      Účastník řízení, v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neuvedl v cenících plynu (platných pro rok 2016) pro zákazníky kategorie domácnost cenu za činnosti operátora trhu, kdy tato byla uvedena pouze pod čarou, a dále uvedl nepřesné částky, když většinu položek ve sloupci „Pevná cena za odebraný zemní plyn Kč/kWh" zaokrouhlil na čtyři desetinná čísla, přestože ve sloupci „Celková konečná cena" počítal s nezaokrouhlenými částkami, čímž od blíže neurčené doby nejméně do dne 23. listopadu 2016 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávek plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružených služeb dodávek plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávek plynu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha, IČO: 27232433, jako univerzální právní nástupce společnosti Energie2 Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČO: 29134013

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte