České Energetické Centrum – rozhodnutí k povinnosti dodržovat parametry kvality dodávky a služeb a k ochraně zákazníka

Číslo jednací: 11376-8/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. h), ust. § 30 odst. 2 písm. d) a ust. § 61 odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, tím, že ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace na vyúčtování dodávky plynu do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu, a dále nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, a dále ve smyslu ustanovení § 20 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace na vyúčtování dodávky elektřiny do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny, čímž se dopustil spáchání správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. c), ust. § 91 odst. 5 písm. d) a ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, a dále v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s plynem užíval agresivní obchodní praktiku definovanou v ust. § 5a odst. 1 téhož zákona tím, že nezaslal na operátora trhu požadavek na ukončení dodávky elektřiny a zemního plynu k 31. lednu 2012 do odběrných míst zákazníka, a tím kladl nepřiměřenou překážku pro uplatnění jejích práv a nerespektoval svobodné rozhodnutí výše uvedeného zákazníka ukončit smluvní vztah k datu požadovanému v odstoupení od smlouvy a svým jednáním tak donutil zákazníka v období od 1. února 2012 do 19. března 2012 zůstat zákazníkem odebírajícím elektrickou energii a v období od 1. února 2012 do 7. března 2012 zůstat zákazníkem odebírajícím zemní plyn od účastníka řízení a dále tím, že na základě smluv, od kterých zákaznice platně odstoupila, následně realizoval změnu dodavatele elektřiny do jejích odběrných míst a tím, že neakceptoval svobodný projev vůle zákaznice zůstat u jejího původního dodavatele, kladl nepřiměřenou překážku v uplatnění jejích práv a v období od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 ji tak svým jednáním donutil stát se zákaznicí odebírající elektrickou energii a zemní plyn od účastníka řízení, čímž se dopustil spáchání správních deliktů podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28245245

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte