CEBRIA SERVICE s.r.o. – rozhodnutí o uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 05602-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 13. dubna 2016, č. j. 03873-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 18916.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CEBRIA SERVICE s.r.o., se sídlem, Domažlická 1256/1, 130 00 Praha, IČO: 292 18 616

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon