Audentius s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12488-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 3. října 2016, č. j. 10027-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 68216.

Informace o účastníkovi řízení:

Audentius s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03125475

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 203.64 KB

Obsah

Sdílejte