Žádost o udělení výjimky dle ustanovení čl. 16 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti o udělení výjimky společnosti ČEPS, a.s., dle ustanovení čl. 16 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení).

Společnost ČEPS, a.s., žádá Energetický regulační úřad o udělení výjimky podle čl. 16 odst. 9 Nařízení, a to na období od 1.  ledna 2021 do 31. prosince 2021.

V případě, že součástí výpočtu přenosové kapacity bude alespoň jedna z níže uvedených konfigurací přenosové soustavy, nemusí ČEPS, a.s., plnit povinnosti podle čl. 16 odst. 8 Nařízení.

Konfigurace PS:

 • Vedení V441 a vedení V442 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V445 a vedení V446 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V437 a vedení V438 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V404 a vedení V424 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V404 a vedení V497 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V424 a vedení V497 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V443 a vedení V444 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V460 je mimo provoz.
 • Jakýkoli transformátor s regulací fáze (PST) je mimo provoz.

Společnost ČEPS, a.s., se v žádosti zavazuje, že v ostatních případech zpřístupní účastníkům trhu v exportním směru minimálně 60 % přenosové kapacity alespoň v 90 % obchodních hodin a v importním směru minimálně 40 % přenosové kapacity alespoň v 90 % obchodních hodin.

 

Odůvodnění žádosti o výjimku

Odůvodnění žádosti o výjimku (v anglickém jazyce)

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 2. listopadu 2020 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

 • Písemně
 • Ústně do protokolu
 • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
 • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a, je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připomínky k Žádosti jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Sdílejte