Energetický regulační úřad si dovoluje vyzvat účastníky trhu s plynem ke vznesení připomínek a podnětů, které budou předmětem novelizace vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

V rámci novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem budou primárně řešeny dva okruhy, k nimž je možné zasílat připomínky:

I. okruh – připomínky charakteru zpřesňujícího či opravujícího ustanovení, identifikující nedostatky, nesrovnalosti, nepravosti ustanovení vyhlášky, tak aby následnou úpravou ustanovení došlo k zajištění korektního nastavení a fungování procesů na trhu s plynem, přičemž nastavení principů bude zachováno.

II. okruh – připomínky a podněty týkajících se zásobníků plynu, nastavení postupů pro řízení překročení kapacity podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.

Energetický regulační úřad žádá účastníky trhu s plynem, aby dodržovali pravidla výzvy k podání připomínek.

Energetický regulační úřad si vyhrazuje právo na volbu témat, která budou předmětem novelizace.

 

Pravidla k podání připomínek a podnětů na úpravu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek a podnětů na novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem je e-mail: plyn@eru.cz .

  2. Lhůta pro podání připomínek a podnětů je do 12. února 2016.

  3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém jazyce.

  4. Připomínky a podněty musí být zaslány s uvedením těchto náležitostí:

a. označení konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je připomínka/podnět vznesen,

b. řádné odůvodnění připomínky nebo podnětu,

c. popis cílového stavu,

d. návrh promítnutí připomínky nebo podnětu do vyhlášky ve formě paragrafového znění,

e. specifikace a vyčíslení nákladů,

f. specifikace a vyčíslení přínosů,

g. vyhodnocení dopadů,

h. zhodnocení rizika,

i. identifikace výhod a nevýhod předloženého řešení podnětu nebo připomínky,

j. identifikace dotčených subjektů,

k. specifikace zdrojových dat pokud jsou v argumentaci použity.

  1. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

  2. Připomínky a podněty budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu bez označení předkladatele.

  3. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

  4. Lhůta a způsob vypořádání připomínek a podnětů bude záviset na množství, charakteru a závažnosti obdržených připomínek.

  5. Podané připomínky a podněty by se měly týkat okruhů uvedených ve výzvě.

  6. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňující formu podání podle pravidel nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon