Veřejný konzultační proces k návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy – část I. a část IV.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s energetickým zákonem (§ 97a odst. 6) zveřejňuje ERÚ návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy – část I. a část IV.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 14. 7. 2022 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4):

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených výše.

Podle energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky k navrhovaným změnám s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se navrhovaných změn Řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením Řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem, než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným částem Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena, a byl zároveň uveden text rozporované části. Připomínka musí být detailně odůvodněna a, je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte

Share icon