Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích včetně příloh. Vyhláška je pro účely VKP zveřejněna v platném znění s vyznačením navrhovaných změn.

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je e-mail michal.benda@eru.cz nebo jiri.svozil@eru.cz.
  2. Připomínky musejí být zaslány ve formě „licenční vyhláška – připomínka" s označením konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je vznesena, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do textu návrhu vyhlášky.
  3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém jazyce.
  4. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".
  5. Lhůta pro podání připomínek je do 6. října 2016.
  6. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu v souladu se zákonem.
  7. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní.

Typ: pdf
Velikost: 70.35 KB

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní.

Typ: pdf
Velikost: 70.35 KB

Sdílejte