Veřejný konzultační proces k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v České republice

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v České republice, který byl společně vytvořen a předložen Energetickému regulačnímu úřadu provozovateli zásobníků plynu v ČR, společnostmi innogy Gas Storage, SPP Storage, MND Gas Storage a Moravia Gas Storage (dále také „návrh").

Pravidla veřejného konzultačního procesu:

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek předloženému materiálu je jejich zaslání na e-mail: plyn@eru.cz.

  2. Lhůta pro podání připomínek je do 23. května 2017.

  3. Na připomínky podané po termínu nebude brán zřetel.

  4. Připomínky budou předány v českém nebo anglickém jazyce.

  5. Připomínky musí obsahovat přesné uvedení té části návrhu, jíž se připomínka týká.

  6. Součástí připomínky musí být její řádné odůvodnění.

  7. Veškeré připomínky budou považovány za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

  8. Všechny připomínky budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu bez označení předkladatele.

  9. Podněty budou v anonymizované podobě předány předkladatelům návrhu k vypořádání.

 

Energetický regulační úřad v daném konzultačním procesu vystupuje jako garant transparentního konzultačního procesu a jako jeden z  účastníků konzultačního procesu. Věcné vypořádání připomínek a úprava návrhu v kontextu připomínek je plně v kompetenci předkladatelů.

Energetický regulační úřad je na základě ustanovení energetického zákona odpovědný za nastavení transparentních a nediskriminačních podmínek fungování trhu s plynem v ČR tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu. Rozhodnutí o akceptaci návrhu Úřad učiní na základě posouzení dopadů návrhu na jednotlivé skupiny účastníků trhu s plynem s důrazem na ochranu oprávněných zájmů zákazníků aspotřebitelů v energetických odvětvích.

Případná úprava vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem v kontextu konzultovaného návrhu, bude v rámci legislativního procesu předmětem veřejného konzultačního procesu k paragrafovému návrhu vyhlášky podle § 17e energetického zákona.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 824.77 KB
Typ: docx
Velikost: 162.59 KB
Typ: pdf
Velikost: 795.57 KB
Typ: docx
Velikost: 154.3 KB

Obsah

Sdílejte