Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Předmětem konzultace je přiložené úplné znění vyhlášky.

Připomínky a podněty k návrhu novely vyhlášky můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 3. října 2016 8:00 hodin.

Konzultovaná vyhláška

Pravidla k podání připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek a podnětů na novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je e-mail: pavel.simoncik@eru.cz .

 2. Lhůta pro podání připomínek a podnětů je do 3. října 2016 8:00 hodin ráno.

 3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém jazyce.

 4. Připomínky a podněty musí být zaslány s uvedením těchto náležitostí:

  1. označení konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je připomínka/podnět vznesen,

  2. řádné odůvodnění připomínky nebo podnětu,

  3. popis cílového stavu,

  4. specifikace a vyčíslení nákladů,

  5. specifikace a vyčíslení přínosů,

  6. vyhodnocení dopadů,

  7. zhodnocení rizika,

  8. identifikace výhod a nevýhod předloženého řešení podnětu nebo připomínky.

 5. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

 6. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

 7. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňující formu podání podle pravidel nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Sdílejte