Třetí doplnění regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv podané provozovateli přenosových soustav regionu CCR Core na základě čl. 4(12) Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Třetímu doplnění regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv podanému provozovateli přenosových soustav regionu CCR Core na základě čl. 4(12) Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719.

Konzultované dokumenty:

Třetí doplnění regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv podané provozovateli přenosových soustav regionu CCR Core na základě čl. 4(12) Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 (PDF, 429 kB)

3rd amendment of the Core CCR TSOs' regional design of long-term transmission rights based on article 4(12) of Commission Regulation (EU) 2016/1719 (PDF, 406 kB)

 

Třetí doplnění regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv podané provozovateli přenosových soustav regionu CCR Core doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 na základě čl. 4(12) Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 7. dubna 2020 takto:

Podle ustanovení § 17e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte