Výpis dotazů

Energetický regulační úřad představuje nový Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. ERÚ tímto krokem motivuje poctivé dodavatele k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Spotřebitelům Vzor nabízí výčet bodů, na které se mají při jednání s dodavateli soustředit.

Když dodavatel energií zdražuje nebo mění smluvní podmínky, musí o tom zákazníky informovat nejpozději třicet dnů předem - a to dostatečně konkrétně, individuálně a adresně. Spotřebitelé mohou reagovat odstoupením od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí nejpozději deset dnů před nabytím účinnosti změn. Pokud by ale sdělení dodavatele nesplňovalo zákonné podmínky, mají zákazníci na odstoupení celé tři měsíce od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Dne 22. srpna 2017 nominovala Rada Energetického regulačního úřadu členy tří nových rozkladových komisí, které zahájí svou činnost od 1. září 2017 a kontinuálně navážou na dosavadní rozhodovací praxi.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal aktualizovaný Etický kodex obchodníka (zde) již 2. ledna 2017. Zatímco většina dodavatelů energií zatím analyzuje změny a rozhoduje se, zda se pod nová pravidla podepíše, jinde už mají jasno. K aktualizovanému Etickému kodexu obchodníka přistoupily společnosti FONERGY s.r.o., EU-energy trade s.r.o., Lumius, spol. s .r.o. a Lumius Distribuce, spol. s r.o. Společnosti v minulosti podepsaly i předchozí Kodex.

Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době obdržel řadu stížností spotřebitelů, zvláště seniorů, týkajících se praktik a jednání některých zástupců obchodníků s energiemi (elektřina a plyn). Na základě zkušeností ERÚ získaných při řešení podnětů spotřebitelů lze konstatovat, že někteří podomní prodejci energií mají odborná proškolení, jak přesvědčit, nebo přesněji zmanipulovat spotřebitele k uzavření smlouvy o změně dodavatele energií.

K Etickému kodexu obchodníka s energiemi (kodex), který vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) v roce 2012, se ke dni 22. května 2014 připojilo už na 40 obchodníků.

Spolupráce při vytváření nových pravidel regulace a zpětná vazba při vytváření energetické legislativy byly hlavní náplní prvního pracovního setkání vedení ERÚ s velkými spotřebiteli v rámci Oponentní rady velkých spotřebitelů energie (ORE). Na prvním setkání se probírala připravovaná nová regulační období v plynárenství a elektroenergetice, nastavení tarifních modelů, nefinanční podpora obnovitelných zdrojů, připravované změny v české i evropské legislativě a strategické plány a požadavky obou stran.

Energetický regulační úřad zaznamenal za první čtvrtletí letošního roku téměř 3000 podnětů a stížností spotřebitelů týkajících se jednání obchodníků na trhu s energiemi. Tuto neuspokojivou situací se úřad intenzivně zabývá, a proto jeho předsedkyně Ing. Alena Vitásková pozvala na 26. dubna 2012 k jednání 27 obchodníků s energiemi, na které si zákazníci nejvíce stěžovali.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad, v rámci ochrany práv spotřebitele, kontrolní šetření u šestadvaceti subjektů, držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jehož předmětem bylo prověření plnění povinnosti včasného zveřejňování cen za dodávku elektřiny a plynu a jejich změn podle § 11a odst. 1 energetického zákona. Zákon dodavatelům nařizuje uveřejňovat změny cen plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Podle kontrolních závěrů Energetického regulačního úřadu nesplnilo povinnost včasného zveřejnění změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu 10 z kontrolovaných společností.