Společná žádost energetických regulačních orgánů Německa, Rakouska, Polska a států 4M MC o zahájení dočasného projektu propojování trhů

Společná žádost energetických regulačních orgánů Německa, Rakouska, Polska a států 4M MC (České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky) o zahájení dočasného projektu propojování trhů mezi Německem, Rakouskem, Polskem a státy 4M MC na základě přístupu založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě (NTC)

 

Národní regulační orgány Německa, Rakouska, Polska, České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky, jmenovitě BnetzA, E-Control, URE, ERÚ, HEA, ANRE a ÚRSO (dále jen„DE-AT-PL-4M MC") požádali ve společném dopise provozovatele přenosových soustav a nominované organizátory trhu s elektřinou ve svých státech o zahájení dočasného projektu propojování trhů na základě přístupu založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě (dále jen „projekt DE-AT-PL-4M MC") s cílem prohloubení regionální integrace denních trhů s elektřinou.

Projekt DE-AT-PL-4M MC – pokud bude implementován – sloučí kooperaci států 4M MC s projektem Multi-Regional Coupling (dále jen „MRC") a bude představovat zásadní krok vpřed jednotného propojení denních trhů předpokládaného evropskou legislativou.

Včasná implementace projektu DE- AT-PL-4M MC zavede výhody implicitní alokace kapacity pro denní přeshraniční kapacity na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem (HU-AT), Rakouskem a Českou republikou (AT-CZ), Českou republikou a Německem (CZ-DE), Německem a Polskem (DE-PL), Českou republikou a Polskem (CZ-PL) a Polskem a Slovenskem (PL-SK) ještě před zavedením projektu Core Flow Based Market Coupling (FBMC) založeného na fyzikálních tocích.

Tímto projekt DE-AT-PL-4M MC umožní na dotčených hranicích postupný přechod z explicitní alokace kapacit založené na koordinované čisté přenosové kapacitě (NTC) k implicitní alokaci kapacit založené na fyzikálních tocích, která by poskytovala větší transparentnost pro trh v průběhu externího testování FBMC.

Z pohledu regulačních orgánů DE-AT-PL-4M MC povede projekt DE-AT-PL-4M MC nejen k efektivnější alokaci přeshraničních kapacit na dotčených hranicích a ke zvýšení společenského blahobytu, ale také k zlepšení cenové konvergence vedoucí k spolehlivější tvorbě cen elektřiny na regionálních denních trzích. Rovněž se od tohoto kroku očekává, že se zvýší likvidita trhu a obchodní příležitosti pro účastníky trhu v regionu.

I s ohledem na výše uvedené a souběžně s  projektem DE-AT-PL-4M MC všechny zapojené strany a národní regulační orgány znovu potvrzují svůj závazek k včasné implementaci cílových řešení a metodik vyplývajících ze závazných právních předpisů Evropské unie.

Další informace k projektu DE-AT-PL-4M MC budou poskytnuty stranami projektu, tedy provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou.

Plný text tiskové zprávy je dostupný v anglické verzi níže.

Sdílejte

Share icon