Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy na základě čl. 18 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017, předloženy společností OTE, a.s. Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy" zaslaný, na základě čl. 18 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, Energetickému regulačnímu úřadu společností OTE, a.s. ke schválení.

Konzultovaný dokument:

Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy na základě čl. 18 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017 (PDF, 311 kB)

Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy, doručené společností OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČO: 264 63 318, na základě čl. 18 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 18. července 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním.  Připomínkami, které se dokumentu „Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením dokumentu „Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části dokumentu „Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte