ERÚ a ÚOHS posilují spolupráci při ochraně a podpoře hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je hlavním aktérem ochrany hospodářské soutěže v České republice. Její podporu má však v energetickém zákoně zakotvenou také Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Loni v listopadu jsme s ÚOHS podepsali memorandum o spolupráci. Samotný podpis by ale znamenal jen málo, kdybychom na něj nenavázali konkrétními kroky. Za ukázkový můžeme označit například posun ve společném využití nástroje, jakým je REMIT(1), na jehož dodržování dohlíží i ERÚ. Jeho výsledky totiž mohou velmi dobře posloužit i ÚOHS, pokud řeší případy z oblasti energetiky," říká Martin Bortlík, ředitel odboru REMIT ERÚ.

Za shromažďování a monitoring dat z velkoobchodních trhů, které slouží k odhalování potenciální manipulace s trhem, je podle REMIT odpovědná Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), na jejíž činnosti se ERÚ podílí. Pokud ACER narazí na podezřelé chování účastníka trhu, hlásí je vnitrostátním regulačním orgánům. V praxi jde zejména o chování, které má za cíl vytvořit ceny ovlivněné netržními silami.

Výměna a využití informací získaných na základě REMIT je jednou z iniciativ, které řešíme ve společné pracovní skupině s ERÚ. Jsem rád, že takto rozvíjíme vzájemnou spolupráci při dohledu nad energetickými velkoobchodními trhy," uvedl I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom.

Ze společných jednání ÚOHS a ERÚ vzešel také způsob, kterým si úřady budou předávat podněty - od prvotní informace, až po sdílení podkladů ke konkrétním kauzám, a to bez zbytečných odkladů. Tím byla v praxi nastartována spolupráce, ze které by měli těžit všichni spotřebitelé energií, malí i velcí. Omezování konkurence a výsledné navyšování cen by poškodilo v první řadě právě je.

 

(1) REMIT (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií) definuje zneužívání trhu ve formě skutečné manipulace nebo pokusu o manipulaci s trhem. Jde o první nařízení svého druhu, které stanoví ucelený rámec pro celou Evropskou unii, zavádí mj. výslovný zákaz zneužívání trhu a pravidla pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu. Zároveň zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel na vnitrostátní úrovni.

Nařízení REMIT stanoví povinnosti účastníkům velkoobchodního trhu spočívající ve zveřejňování důvěrných informací, reportování záznamů o transakcích, poskytování informací o kapacitě a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přepravu elektřiny/plynu/LNG agentuře ACER. Nařízení dále stanoví povinnosti zmiňovaným subjektům zaregistrovat se u příslušného vnitrostátního regulačního orgánu, pokud uzavírají transakce, které je potřeba oznámit ACER.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte