Energetický regulační úřad chrání spotřebitele i v nadnárodní úrovni

Evropská komise předložila balíček návrhů nazvaný Čistá energie pro všechny Evropany v listopadu 2016. Obsahuje 8 legislativních návrhů, které přispívají k formování energetické unie a k plnění unijních závazků podle Pařížské dohody. Rada EU v tomto roce 2019 přijala všechny čtyři zbývající návrhy obsažené v balíčku nazvaném Čistá energie pro všechny.

Nové evropské právní předpisy, které byly přijaty, zahrnují nařízení a směrnici o elektřině, díky nimž bude unijní trh s elektřinou propojenější, flexibilnější a více zaměřený na spotřebitele. Nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny zajistí bezpečnost dodávek elektřiny v krizových situacích. Součástí balíčku je rovněž revize úlohy a fungování ACER1).

Po více než dvou letech legislativních jednání tak vstoupila v platnost dne 4. 7. 2019 konečná verze Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (dále jen jako „směrnice o elektřině)".

Přijetí je nejen přínosem v oblasti technologií, ale současně posílí ochranu spotřebitelů. Tato směrnice bude pravděpodobně implementována do českého právního řádu nejpozději do 31. 12. 2020.

Energetický regulační úřad se v rámci CEER2) podílel na analyzování aspektů, které nastíní důsledky navrhovaných změn a současně se podílel na vypracování případových studii, které pomohou osvětlit způsoby, jakými lze řešit praktické dopady směrnice o elektřině a mohou tak být vodítkem pro zmiňovanou implementaci. Dané případové studie vychází z celého energetického „životního cyklu" spotřebitele – tedy z různých etap, se kterými se spotřebitel může v rámci faktické dodávky energie setkat (např. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky energie, předsmluvní informace, vyúčtování, změna dodavatele).

Energetický regulační úřad se tak aktivně podílí na ochraně spotřebitele i v nadnárodní úrovni, a to nejen v rámci pracovních skupin, kdy se snaží zajistit spotřebitelům co nejvyšší ochranu zohledňující poměry a praktiky uplatňované v ČR.

___________________________
 1) ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů)
 2) CEER (Council of European Energy Regulators)

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 347.41 KB

Sdílejte