Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k dokumentu „První dodatek Metodiky pro výpočet denních přeshraničních kapacit založený na fyzikálních tocích v regionu pro výpočet kapacit Core dle článku 20ff nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 25. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení".

Konzultované dokumenty:

První dodatek Metodiky pro výpočet denních přeshraničních kapacit založený na fyzikálních tocích v regionu pro výpočet kapacit Core dle článku 20ff nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 25. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (PDF, 240 kB)

First amendment of the Day-Ahead Capacity Calculation Methodology of the Core Capacity Calculation Region in accordance with article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24th July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (PDF, 426 kB)

Explanatory document to the first amendment of the Day-Ahead Capacity Calculation Methodology of the Core Capacity Calculation Region (PDF, 916 kB)

NÁVRH Prvního dodatku Metodiky pro výpočet denních přeshraničních kapacit založený na fyzikálních tocích v regionu pro výpočet kapacit Core, doručený společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 20ff dle nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 25. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 15. ledna 2020 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte