Informace pro žadatele

Metodický návod pro žádost o udělení, změnu či zrušení licence ke stažení zde (PDF, 424 kB).

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení viz níže (zde).

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

Druhy licencí

Elektroenergetika

Teplárenství

Plynárenství

Operátor trhu s elektřinou a plynem

 • operátor trhu

 

Doba platnosti licence

Licence na obchod s elektřinou a plynem se uděluje na 5 let.

Licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie se udělují na 25 let.

Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod teplené energie a licence na činnosti operátora trhu se udělují na dobu neurčitou.

Pokud žadatel o udělení licence doloží vlastnické nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než na dobu, na kterou požaduje licenci udělit, licence spojená s tímto zařízením se uděluje nejvýše na dobu trvání vlastnického nebo užívacího práva.

V případě více energetických zařízení (provozoven), kdy k některé z nich je doloženo užívací právo na dobu kratší, než na kterou lze licenci udělit, jsou pro jednotlivé provozovny uvedeny termíny platnosti odpovídající délce doloženého užívacího práva.
 

Co je dobré vědět před podáním žádosti

Podání žádosti

Podání žádosti činí žadatel písemně nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem) na podatelně Energetického regulačního úřadu (dále jen "ERÚ") pomocí příslušného formuláře.

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

Správní poplatky

Výše správních poplatků

 • udělení licence
  • 1.000,- Kč
   • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně;
   • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně;
  • 10.000,- Kč
   • na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu;
   • na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW;
   • na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW;
  • 100.000,- Kč - na obchod s elektřinou a obchod s plynem;
 • změna licence
  • 1.000,- Kč - jakákoli změna licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech;
 • zrušení licence
  • 500,- Kč - pro všechny skupiny bez omezení včetně zrušení uznání oprávnění podnikat;
 • uznání odborné kvalifikace
  • 2.000,- Kč - POZOR: poplatek je hrazen za přijetí žádosti - nelze jej tedy vrátit;
 • duplikáty licencí, stejnopisy licencí, pořizování kopií
  • 500,- Kč - vydání duplikátu licence (v případě její ztráty, zničení či odcizení);
  • 50,- Kč/každá započatá strana - za vydání stejnopisu licence;
  • 15,- Kč/1. strana a 5,- Kč/každá další strana - za kopii pořizovanou na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače;
  • 40,- Kč - kopie technického nosiče dat (CD).

Způsob platby správních poplatků

 • do 5.000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu: informace zde (PDF, 76 kB),
 • v hotovosti na podatelně Energetického regulačního úřadu.

Účetní doklad o úhradě správních poplatků

Správní poplatky za udělení, změny či zrušení licencí, uznání odborné kvalifikace, duplikáty či stejnopisy licencí a pořizování kopií ze spisů stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. O úhradě správního poplatku formou kolku či bezhotovostním převodem na bankovní účet Energetický regulační úřad nevydává potvrzení. Účetním dokladem o úhradě správního poplatku ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je:

 • při plabě formou kolku: doklad o koupi cenin (kolků),
 • při formě úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet: výpis z bankovního účtu (odesílatele platby) o provedené platbě,
 • při úhradě v hotovosti na podatelně Energetického regulačního úřadu: příjmový pokladní doklad, který při platbě úřad vždy vystavuje. 

Identifikace žadatele o licenci

Žadatel o udělení licence musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován. Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. V případě doplnění podkladů musí být dbáno na to, aby bylo z podání jednoznačné, ke kterému žadateli doplnění patří. Není-li na zaslaném dokumentu uveden žadatel o licenci (např. na zákresu energetického zařízení do katastrální mapy) a není ani odesílatelem uvedeným na obálce, je nutné, aby žadatel přiložil k podání průvodní dopis nebo poznámku. Děkujeme.

Fyzická osoba

Fyzická osoba musí být identifikována jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým pobytem podle údajů v občanském průkazu, u cizích státních příslušníků jménem a příjmením, datem narození, bydlištěm mimo území ČR a případně místem pobytu v ČR, pokud byl povolen.

Přidělení identifikačního čísla může fyzická osoba doložit kopií živnostenského listu nebo výpisem z  živnostenského nebo obdobného rejstříku, ve kterém je vedena. Na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ") jakožto jednoho z editorů registru osob (ROS) je možné zprostředkovat žadatelům o licenci - fyzickým osobám, které ještě nemají identifikační číslo (dále jen „IČ") přiděleno, jeho přidělení. IČ musí být přiděleno každému ekonomickému subjektu, tedy i držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích. Za tímto účelem může žadatel o licenci - fyzická osoba, které ještě nebylo IČ nikdy přiděleno, vyplnit formulář Žádost o přidělení nebo evidenci IČ (DOC, 13 kB).

Právnická osoba

Tyto subjekty předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku, jestliže subjekt výpis nepředloží, úřad si jej obstará sám. Pokud je právnická osoba ustavena (založena) a ještě není zapsána v obchodním rejstříku, postačuje k tomuto účelu kopie zakladatelského právního jednání (stanov nebo jiné smlouvy, zakladatelské listiny apod.) o ustavení právnické osoby. Nepodá-li žadatel návrh na zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká. Obdobně je postupováno v případě zahraničních právnických osob - nemají-li zřízenu organizační složku v ČR, musí do 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence podat návrh na její zapsání do obchodního rejstříku. Pokud tak neučiní nebo není návrhu na vklad vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká.

Žadatelem o licenci může být i jiný subjekt [spolek (dříve sdružení osob podle zákona o sdružování občanů), státní podnik, obec, příspěvkové organizace, zájmové sdružení právnických osob, organizační jednotka státu nebo státní organizace vzniklé podle zákona č. 219/2000 Sb., obecně prospěšná společnost apod.]. I u těchto subjektů je nutné předkládat doklad o jejich právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsou registrovány nebo zakladatelskými dokumenty.

Podepisování žádostí o licence, osoby oprávněné k jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence

Žádost musí být vlastnoručně podepsána samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo za právnickou osobu podle ust. § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), těmi, kteří mají takové právo podle ust. § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád"), a podle výpisu z obchodního rejstříku společnosti. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, v případě pochybností si však může ERÚ vyžádat úřední ověření pravosti podpisu.

V případě, že by žádost byla podepsána někým jiným, než samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem oprávněným k tomu podle ust. § 21 občanského soudního řádu - musí být doložena plná moc nebo písemné pověření pro jinou osobu k vyřízení žádosti o udělení, změnu či zrušení licence s ERÚ. V tomto případě bude ERÚ obvykle požadovat, aby šlo o tzv. speciální pověření nebo speciální plnou moc pro veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence. Dokument je Energetickým regulačním úřadem zpravidla vyžadován v originále nebo ověřené kopii.

Licenční plná moc (vzor) (DOC, 76 kB) - upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci. Aktualizace plné moci 3. 10. 2016: Do plné moci bylo doplněno oprávnění zmocněnce ustanovit, nikoliv však odvolat, odpovědného zástupce ve smyslu § 6 energetického zákona.

 

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Formuláře lze vyplnit ručně i elektronicky. Při elektronickém vyplňování formulářů se prosím mezi jednotlivými kolonkami pohybujte pomocí tabelátorů (Tab/Shift + Tab) nebo kurzoru myši, nepoužívejte Enter.

UPOZORNĚNÍ:

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek za udělení/změnu/zrušení licence je analogicky potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

Platba správního poplatku

Platba správního poplatku (PDF, 76 kB)

Přidělení a evidence identifikačního čísla žadatelům o licenci - fyzickým osobám

Žádost o přidělení nebo evidenci IČ (DOC, 13 kB)

Informace o přidělení  a evidenci IČ (PDF, 35 kB)

Licenční formuláře

Žádost o udělení licence (DOC, 109 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické soby (A1)

Zahraniční fyzická osoba (DOC, 86 kB) - příloha k formuláři (A1)

Žádost o udělení licence (DOC, 121 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (A2)

Zahraniční právnická osoba (DOC, 85 kB) - příloha k formuláři (A2)

Údaje pro informace z Rejstříku trestů (DOC, 89 kB)

Ustanovení odpovědného zástupce (B) (DOC, 93 kB)

Prohlášení odpovědného zástupce (DOC, 69 kB)

Žádost o změnu licence (DOC, 110 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby (C1)

Žádost o změnu licence (DOC, 126 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (C2)

Žádost o zrušení licence (DOC, 106 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby (D1)

Žádost o zrušení licence (DOC, 98 kB) pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (D2)

Žádost o uznání oprávnění (DOC, 144 kB) podnikat v energetických odvětvích (obchod s elektřinou / plynem) pro fyzické osoby (Z1)

Žádost o uznání oprávnění (DOC, 149 kB) podnikat v energetických odvětvích (obchod s elektřinou / plynem) pro právnické osoby (Z2)

Výroba elektřiny: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 115 kB)

Distribuce elektřiny: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 105 kB)

Přenos elektřiny: Soupis zařízení (DOC, 318 kB)

Výroba plynu: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 85 kB)

Distribuce plynu: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 97 kB)

Přeprava plynu: Soupis zařízení (DOC, 132 kB)

Uskladňování plynu: Seznam jednotlivých zásobníků (DOC, 84 kB)

Výroba tepelné energie: Seznam jednotlivých provozoven (DOC, 109 kB)

Rozvod tepelné energie: Seznam jednotlivých vymezených území (DOC, 83 kB)

                                        Seznam předávacích stanic (DOC, 94 kB)

Prohlášení o finanční způsobilosti (DOC, 39 kB)

Finanční bilance (DOC, 115 kB) žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled


Licenční plná moc (vzor) (DOC, 76 kB) - upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci. Aktualizace plné moci 3. 10. 2016: Do plné moci bylo doplněno oprávnění zmocněnce ustanovit, nikoliv však odvolat, odpovědného zástupce ve smyslu § 6 energetického zákona.

Vzory pro vyjádření souhlasu spoluvlastníků některé z částí výrobny elektřiny (jedná se např. o spoluvlastníky stavební části malé vodní elektrárny, v případě technologie je to zpravidla tehdy, pokud i technologická část výrobny je součástí společného jmění (SJ) (bývalé "společné jmění manželů") podle ust. § 708 a n. občanského zákoníku, tzn. je nabývána za trvání manželství a manželé nemají oddělený majetek).

Pokud žadatel o licenci není spoluvlastníkem žádné z částí výrobny elektřiny, jejíž některá část, zpravidla nemovitost, náleží jinému vlastníkovi, je třeba uzavřít dohodu umožňující užívání této části. Vzor dohody lze rozšířit o další ujednání nebo uzavřít dohodu (smlouvu) jinou, např. nájemní. V takovém případě doložte k žádosti o licenci tuto jinou smlouvu a ze vzoru použijte jen odstavec o souhlasu vlastníka.

Zdůrazňujeme, že vzor dohody je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit žádné nároky.

Metodický podklad pro vypracování podnikatelského plánu (PDF, 285 kB).

 

Z hlediska řešení životních situací můžete informace o licencích v energetice nalézt také zde: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/S1640.

Nebyly nalezeny žádné položky.